Graad 11 leerlinge ingelig oor Universiteitaansoek-prosedures

Die Graad 11 leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer is Maandag deur ’n verteenwoordiger van die Universiteit van Pretoria toegespreek aangaande prosedures wat gevolg moet word indien jy aansoek doen om aan ’n universiteit te studeer.

Graad 11 speel die grootste rol om te bepaal of jou aansoek om toelating suksesvol gaan wees of nie. So moet jou vakkeuse reg wees vir die kursus waarvoor jy wil inskryf. Die Graad 11 jaarpunt is ook die punt wat gebruik word wat die deurslag vir toelating tot jou keuse-studierigting gaan bepaal.

2019 UP HFM besoek
Op die foto is van links: Dihan Coetzee, Dirco Slabbert, Johan Kloppers (Spesiale Studente Adviseer Universiteit van Pretoria), me Francis Coetzee (HFM), Miné Lategan, Lara Du Plessis en Tacia van Wyk.

Johan Kloppers, die Spesialis Studente adviseur van die Universiteit van Pretoria het ook die volgende wenke aan die leerlinge deurgegee:

Dit is belangrik om jou studierigting deeglik te oorweeg. Soek na dit wat jy werklik wil doen sodat jou hart ook in jou studierigting gaan wees, wat ook jou keuse aangaande jou studierigting heelwat gaan vergemaklik.

Werketiek, naamlik om die regte werk op die regte tyd te voltooi, is ’n belangrike aspek wat reeds op skool onder die knie gekry moet word aangesien dit ’n groot rol speel om jou studie suksesvol te voltooi. Op universiteit is daar niemand wat jou dryf nie. As jy dit nie toepas nie gaan jy nie die tempo wat verwag word volhou nie.
Ken jouself en kies jou toekomstige loopbaan volgens jou persoonlikheid.

Kies jou studierigting volgens waarin jy belangstel. Hier geld dit dat jy jou belangstellings verder moet ondersoek deur dit op te volg daardeur verder te neem en miskien ook prakties toe te pas voordat jy aansoek doen.

So is daar sekere studierigtings waar ’n verslag vereis word van hoe jy reeds by jou belangstelling betrokke is. So kan vrywillige diens by ’n hospitaal se ongevalle of vakansiewerk by ’n ingenieursfirma, by ’n boerdery of by ’n veearts dalk die deurslag gee of jy toelating tot ’n kursus in hierdie spesifieke rigtings gaan verkry.

Kloppers het verder genoem dat dit deesdae redelik maklik is om universiteitstoelating te verkry deurdat die vereiste nou is dat jy in enige vier vakke, lewensoriëntering uitgesluit, 50% of meer moet behaal.

Dit is egter steeds uiters belangrik dat jy jou moet vergewis van die regte vakkeuse vir die studierigting wat jy wil volg.

Ingenieurswese en Geneeskundige fakulteite het onder andere spesifieke vereistes wat gestel word kragtens vakkeuse asook jou minimum slaagpersentasie vir vakke soos wiskunde en fisiese wetenskap, wat die vakvereiste ook al mag wees.

Elke fakulteit werk volgens ’n puntestelsel vir die minimum toelatingsvereiste. Jou prestasie gedurende Graad 11 speel hier ’n groot rol en hoe hoër jou TPT-telling is, hoe beter is jou kans dat jy wel toelating tot jou verkose studierigting kan kry.

Aansoek om toelating sluit redelik vroeg in jou matriekjaar. Daarom is dit uiters belangrik dat jy jouself sal vergewis van wat van jou verwag word en hoe jy jou aansoek moet saamstel om te verseker dat daar geen ontbrekende inligting is nie.

Verder moet in gedagte gehou word of jy vir ’n oop-kursus of ’n keurings-kursus wil inskryf.
Vir oop-kursusse word plek gewoonlik gereserveer met die voorwaarde dat jy wel universiteitstoelating aan die einde van jou matriekjaar behaal. Indien die toelatingskapasiteit voor die afsnydatum van 31 Mei bereik word sal geen verdere aansoeke oorweeg word nie. Doen dus vroegtydig aansoek.

Aansoeke vir keurings-kursusse sluit op ’n sekere datum. By hierdie kursusse is dinge soos eksterne ondervinding buite skoolverband en blootstelling aan die spesifieke beroep wat jy wil volg van die uiterste belang.

Weereens, hoe groter die toegepaste waarde en hoe hoër die punte wat jy met jou aansoek kan indien, hoe beter is die kans dat jy wel toelating sal verkry.

Baie keuringskursusse het ’n afsnypunt ten opsigte van studente wat toelating verkry. Om hierdie rede is dit baie belangrik dat, indien jy hiervoor aansoek doen, dit jou eerste keuse sal wees, gevolg deur ’n oop-kursus waar jy dalk oorbruggingsvakke kan neem om jouself in ’n beter posisie te plaas indien jy die volgende jaar vir ’n keurings-kursus aansoek wil doen.

Verlengde programme is ook by sekere kursusse beskikbaar waar minder vakke per jaar geneem mag word. Om hiervoor te kompenseer word die studietydperk verleng.
Hierdie verlengde programme is nie vir alle kursusse beskikbaar nie en deeglike uitklaring hieroor moet gedoen word voordat jy jou aansoek om toelating instuur.

Indien jy behuising in een van die universiteit se koshuis verlang, moet jy ook kennis neem dat koshuistoelating ook van jou akademiese prestasie afhang.

Die inwoners van universiteitskoshuise is gewoonlik meer student-gedrewe in terme van meelewing aan sport en kultuur.
Hier is dit veral die aparte mans- en dameskoshuise wat op koshuisvlak teen mekaar meeding.

Behuising is ook beskikbaar in gemengde koshuise waar gemengde akkommodasie met afwisselende mans- en damesvloere in dieselfde gebou die norm is en sport en kultuur nie ’n oorwegende faktor is nie.

Al die universiteite stel ook gratis beurse beskikbaar op grond van akademiese prestasie, vanaf matriekvlak asook jaarlikse prestasie by die universiteit. Doen gerus meer navraag hieroor en berei jou studies voor met hierdie as mikpunt.

Nog ’n aspek wat Kloppers aangeraak het, was die NBT of Nasionale norm Toets vir Geletterdheid en vaardigheid wat ook insluit die basiese kennis van wiskunde, wat nie noodwendig wiskunde as sodanig behels nie.

Hierdie toetse word afgelê maar is geen noemenswaardige uitdaging vir gemotiveerde studente nie. Meer inligting hieroor kan by www.nbt.ac.za verkry word.

Vir meer inligting aangaande die voorafgaande is leerlinge en ouers welkom om die universiteit se webblad by www.up.ac.za te besoek.