Boerontwikkeling

Nic Opperman:  Direkteur: Natuurlike Hulpbronne

Die vestiging van ‘n Boerontwikkelings-Trust/Farmer Development Trust (FDT), word voorgestel om die suksesvolle toegang en deelname van swart boere tot die kommersiële landbou in Suid-Afrika te bevorder. Die Trust is ‘n gesamentlike inisiatief van Agri SA en NAFU, en die oogmerk is om die aktiwiteite rondom suksesvolle transformasie in die landbou van die twee stigterslede te bevorder en te koördineer, en sodoende die belange van hulle lede en affiliasies te dien. Die Trust sal AgriDev vervang.
Die Trust se doel en fokus sal op nasionale beleid konsentreer, en die implementering van beleid. Die werksaamhede sal daarop gerig wees om:
Inligting, advies en ondersteuning te verleen aan regeringsprogramme wat ten doel het om transformasie in die landbou te bewerkstellig en die ontwikkeling van ‘n inligtingstelsel ter ondersteuning van die koördinering en bevordering van beste praktyke; en
‘n Kanaal van kommunikasie en adviserende rugsteun te bied vir die inisiatiewe wat onderneem word deur organisasies soos bedryfstakke, insetverskaffers en koöperasies wat direk met produsente werk en die aktiewe bevordering van die inisiatiewe deur die fasilitering van finansiering.
Die rol van die Trust is ter ondersteuning van bestaande en toekomstige inisiatiewe op plaaslike- en bedryfsvlakke en nie om dupliserend of kompeterend op te tree met sodanige aktiwiteite wat direk deur produsente of bedryfstakke hanteer word nie.
Gegewe dat die doelwitte van die Trust nou verwant is aan regeringsbeleid vir die landbou, en dat die effektiwiteit van die Trust samewerking met die regering vereis, daar oorweging geskenk sal moet word aan die wyse waarop hierdie verhouding gestruktureer en bestuur kan word.
Agri SA en NAFU het in ‘n gesamentlike skrywe aan die D/G van die Departement van Landbou en Grondsake waarin die ontwikkeling uiteengesit is, ‘n versoek gerig vir ‘n ontmoeting om die saak verder toe te lig. Die twee organisasies het met die hulp van ‘n konsultant ‘n konsep-besigheidsplan opgestel wat na verwagting binnekort met die beleidmakers van beide organisasies uitgeklaar sal word. Die Swedish Co-operative Centre (SCC), wat voorheen bygedra het tot die finansiering van AgriDev, het gunstig gereageer op die tussentydse vordering met die Trust, en oorbruggingsfinansiering vir die ontwikkeling van die Trust beskikbaar gestel.