Reaksie op die Begroting

Met die verwagting dat die Regering daadwerklik ondersteuning aan die kommersiële landbousektor gaan gee na die erge droogte wat die land beleef, is TLU SA uiters teleurgesteld dat die begroting daar geen noemenswaardige melding van gemaak het nie. TLU SA se president, mnr Louis Meintjes, sê dat minister Gordhan wel melding gemaak het dat Suid-Afrika beskrem moet word teen die gevolge van die droogte, maar verder het hy daaroor vaag gebly. “Hy het aangekondig dat daar later geld vir die nood beskikbaar gestel gaan word. Dalk moes hy dit eerder nou gedoen het, aangesien die toestand by verskeie boere uiters kritiek is en hulle graag sou wou weet waar hulle staan,” sê mnr. Meintjes.
“Verder het die begroting baie min oor landbou te sê gehad. Etlike aspekte wat die boere uiteraard negatief gaan tref, is die hoër brandstofbelasting, die heffing op bande en die heffing op koeldrank met suiker, wat die suikerboere kan raak.
“Die 120 000 hektaar grond wat die staat in produksie wil bring, is hoofsaaklik op die kleiner en opkomende boere gerig en gaan nie ’n onmiddellike invloed op kommersiële landbousektor en voedselsekerheid hê nie.”
Mnr. Meintjes het egter die besparingsmaatreëls vir die staat verwelkom, asook mnr. Gordhan se belofte om korrupsie te stop. “Van hierdie beloftes hoor ons byna jaarliks, maar ons is bereid om mnr Gordhan die voordeel van die twyfel te gee en hom die geleentheid te gee om hom hierin te bewys.”
Gordhan het ook melding gemaak van beleidsekerheid. “Ons sal dit graag in woorde en in dade wil sien.”

Reaction to Budget Speech

With the expectation that the Government would give active support to the commercial agricultural sector after the severe drought the country experiences, TAU SA is extremely disappointed that the budget made no significant mention of this. TAU SA president, Mr. Louis Meintjes said that Minister Gordhan did make notification that South Africa should be protected against the effects of the drought, but he remained vague about this. “He announced that money will be made available later for the emergency situation. Perhaps he should have done it rather now since the situation with several farmers are critical and they would have liked to know where they stand,” said Mr Meintjes.
“The rest of the budget speech mentioned very little about agriculture. Several measures will impact negatively on the agricultural sector eg the higher fuel tax, the tax on tyres and the levy on soft drinks with sugar, which may affect sugar farmers.
“The 120,000 hectares of land that government plans to get in production is primarily focused on small and emerging farmers and will not have an immediate impact on commercial farming and food security.”
Mr. Meintjes however welcomed the announced savings measures for government, as well as Mr. Gordhan’s promise to stop corruption. “Some of these promises we hear almost every year, but we are willing to give Mr Gordhan the benefit of the doubt and to give him the opportunity to prove himself in this regard. ”
Gordhan also mentioned policy certainty. “We would like to see this in words and in deeds.”