SAVF – veel meer as ‘n kos- en klerebank

THABAZIMBI – Die SAVF is ‘n liefdadigheidsorganisasie wat die maatskaplike welvaart van die gemeenskap op die hart dra. As gesinsorgorganisasie fokus hulle op die beskerming van gesinne en die herstel van interpersoonlike verhoudings. Hoewel kos en klere op ‘n gereelde basis deur lede van die gemeenskap geskenk word en aan diegene in nood uitgedeel word, wil hulle egter veel meer doen as om net in die kort termyn basiese behoeftes van behoeftige persone te voorsien, wat eintlik die verantwoordelikheid van elke persoon met ‘n sosiale gewete is. Derhalwe maak hulle gebruik van die diens van ‘n geregistreerde maatskaplike werker wat ondersteunende, wetlike en ontwikkelingsdienste van onskatbare waarde aan die gemeenskap lewer. Hier val die fokus veral op mishandelde vroue en verwaarloosde en mishandelde kinders – maatskaplike probleme wat almal na aan die hart lê, maar wat ingryping deur ‘n professionele persoon vereis. Die maatskaplikewerkkantoor word net in ‘n beperkte mate deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gesubsidieer en is die diensbestuur van die SAVF Thabazimbi verantwoordelik vir die bedryfskoste van die kantoor wat ongeveer R10 000 per maand beloop. Aangesien die kantoor se bedieningsgebied strek van Swartklip tot Kromdraai naby Warmbad, is hoë brandstofkoste betrokke omdat lang afstande afgelê moet word om ondersoeke by kliënte se woonplekke in te stel. Kliënte word ook gereeld telefonies van raad en hulp bedien wat hoë telefoonkoste tot gevolg het. Die SAVF is tans die enigste nie-regerings welsynorganisasie wat in die omgewing werksaam is en een van slegs twee organisasies wat verantwoordelik is vir statutêre intervensie in die hele bedieningsarea. Thabazimbi en omgewing is ‘n gemeenskap met ‘n geweldige hoë welsynsnood, hoofsaaklik as gevolg van drankmisbruik en die geïsoleerdheid van die gemeenskap. Oor die tydperk April 2006 tot Mei 2007 het die kantoor 1209 sake hanteer. Elke saak gaan met heelwat administratiewe werk gepaard wat derhalwe ook hoë administratiewe koste tot gevolg het. Daar bestaan veral kommer oor die toename in gesinskonflik, substansmisbruik en psigiatriese versteurings. Ten einde die gevallelading meer onder beheer te bring is verskeie projekte tot stand gebring sodat daar wegbeweeg kan word van individuele gevallewerk na groepwerk. Hierdie projekte sluit in ‘n middelmisbruikondersteuningsgroep, ‘n ouerleidinggroep en vaardigheidsopleiding vir werkloses. Die maatskaplike werker bevind haarself tans in ‘n krisissituasie aangesien die halfdagwerkpos wat beskikbaar is al verskeie maande vakant is. ‘n Gemiddelde aanvaarbare lading vir ‘n maatskaplike werker beloop 68 lêers. Sy hanteer egter tans 148 lêers en nuwe aanmeldings beloop tot 36 per maand. Die kantoor beskik oor ‘n waglys wat vir die volgende ses maande vooruit bespreek is. Die organisasie doen dus ‘n dringende beroep op die gemeenskap om hulle te ondersteun sodat hierdie uiters noodsaaklike diens voortgesit kan word. Vir meer inligting kan die maatskaplike werker, Linda Grobler, geskakel word by 014 777 1093.