Limpopo NG Kerk vanjaar 30 jaar oud

STEENBOKPAN: Die gemeente het hulle 30 jarige bestaan gevier op 17 en 18 Maart 2007. Die Saterdagaand is ‘n dinee te Matjiesfontein gehou. Die Sondagoggend is Nagmaal te Steenbokpan gehou. Dit is bedien deur ds. Pretorius en ds. de Villiers. Die Nagmaal is bedien in gedrukte glasies en kon elke lidmaat dit hou vir ‘n aandenking aan die 30 jaar bestaan van gemeente Limpopo. Die boustene van die NG gemeente Limpopo dateer sover terug as 1850 toe ds. Andrew Murray dienste gehou het te Warmbad. Die gemeente het kerkstryde deurgemaak en bitter twiste is deel van die trotse gemeente se geskiedenis. Kerkeenheid was daardie jare al op die agenda toe besluit is dat die Kaapse kerk nie ingelyf mag word by Transvaal nie. Ds. Dirk van der Hoff het in 1852 vanuit Holland die gemeente se leraar geword. Daarna het verskeie afstigtings deur die jare plaasgevind. In 1860 word die Waterberg gestig as die NH Kerk maar is ook bedien deur predikante van die NG Kerk. Vir die Waterbergers was Hervormd en Gereformeerd dieselfde. Die eerste kerkgebou se hoeksteen is gelê op 14 April 1866. Die vae verskil tussen die NG en NH Kerke het in ‘n bitter twistery ontaard. Die NH Kerk het die grond en die gebou behou terwyl die NG Kerk in 1888 sy grond van die Zuid-Afrikaanse regering ontvang het. Kerkbediening het voortgeduur met predikante wat verskillende punte, ook genoem “Geloofsgemeenskappe”, gereeld besoek het. Drie van die gemeenskappe het hier betrekking nl. Melkrivier, Steenbokpan en Mizpa. Waterberg-Noord is in 1930 gestig en Albertyn weer van hulle in 1944. Tydens die afstigting van Mizpa was Steenbokpan so ‘n sterk gevestigde gemeenskap dat gevoel is dat die naam “Mizpa”: nie van toepassing sou wees nie en daar is besluit op ‘n neutrale naam “Albertyn” . Politieke verwikkelinge van daardie jare het egter veroorsaak dat Steenbokpan ‘n bondvennoot begin soek het en een gevind het in Matjiesfontein, ‘n buitepos van Thabazimbi. Die voor- en nadele van afstigting is ondersoek en daar is eindelik besluit op ‘n sg. “twee-kop-gemeente” . Die huidige Limpopo NG gemeente is gebore is op 1 Maart 1977 gebore tydens ‘n sitting van die Ringe Waterberg en Krokodilrivier. Broer P.J. Human (snr) het voorgestel dat daar tot afstigting oorgegaan moet word. Dit is aanvaar. Die gemeente het uit 10 wyke bestaan nl.: Cumberland, Hendriksdal, Limpopo, Matjiesfontein, Middelveld, Fosfaat, Grenspos, Kruispad, Steenbokpan en Zoutpan. Later is ‘n sesde wyk aan beide kante bygevoeg. Die gemeente Albertyn het ‘n bruidskat van grond en ‘n kontant bedrag van R27 000. Die gemeente Thabazimbi het die grond geskenk vir Matjiesfontein en R15 000 kontant. Die eerste diens is gehou op 6 Maart 1977 te Steenbokpan om 3nm onder leiding van ds. A.G. Munnik. Die vasgestelde honoraria daardie jare vir ‘n konsulent en besoekende leraars was R10 per diens en 12c per kilometer reiskoste. In 1977 is twee verkopings gehou en die reuse bedrag van R5459.92 is ingesamel. Die daaropvolgende jaar in 1978 is R6601.92 ingesamel. Skenkings is gekenmerk deur oop hande en harte. In 1980 is 23 beeste geskenk om verkoop te word. Later jare moes tot agt bees bewerk word om aan die nodige bestellings te voldoen en vleisbestellings is toe gestaak want hoewel die hande gewillig was, was die oormaat werk net een te veel. Die eerste beroep is uitgebring op 20 April 1977. Ds. Coenie Swart arriveer op 20 Januarie 1978. Die gemeente kon darem ‘n nuutgeboude huis tot die leraar se beskikking stel. Die nuwe leraar was net goed gevestig toe besluit is dat Matjiesfontein ook ‘n kerkgebou moet kry. Op 17 Januarie 1979 spit tant Mary Lamprecht en oom Piet Venter die eerste sooi vir die nuwe gebou. Vervoerwerk is deur die gemeentelede self gedoen, tambotiestompe is bekom vir die kansel. Die arbeid aan die maak van die kansel het R750 beloop. Die pragtige soliede banke is ook deur dieselfde man, mnr. M. Pretorius gemaak teen R7950. Op 27 April 1980 is die nuwe kerk te Matjiesfontein ingehuldig. Die pratige pyporrel in die kerk is aangekoop vir R6240. Pieter en Rina Lamprecht se seun Gideon Petrus was die eerste dopeling in die nuwe kerk. Op 13 November 1983 vertrek ds. Swart na Rustenburg-Bergsig. Dieselfde dag is ds. P.G.J (Snowy) Swart van Warmbad beroep, wat hy aanvaar het. Hy verhuis in Junie 1986 na die Tydens die afskeid van ds. Jan Viljoen (links) en die verwelkom van ds. Johnnie de Clerk (middel) by Matjiesfontein se kerkgebou. Die kerkraadslede van Matjiesfontein tydens die afskeid/verwelkomingsplegtigheid. Anna Joubert is in 1993 bevestig as die eerste vroue-diaken. Sy dien vandag nog. Sy is ook die samesteller van die pragboek oor die gemeente se 25-jarige bestaan. Yvonne du Plessis word in 2001 as die eerste vroue-diaken te Matjiesfontein bevestig. Ds. van den Berg ontvang sy demissie op 23 April 1994. Voorspoed-gemeente te Rustenburg. Ds. Schalk Bornman word in Augustus 1986 ontvang. Ds. Schalk vra egter demissie en op 30 April 1989 neem die gemeente van hom afskeid. Ds. D.E. (Dawid) van den Berg van Hennenman neem die beroep aan. Hulle word ontvang die naweek van 21-22 Oktober 1989. In Januarie 1991 keur die kerkraad goed dat die kerkgebou op Steenbokpan vergroot en verbeter moet word. Op 29 Junie 1991 word die nuwe kerkgebou met ‘n diens en geselligheid ingewy. In Maart 1993 word Anna Joubert toegelaat om as die eerste vroue-diaken te word. Sy dien vandag nog en is as die eerste vroue-ouderling toegelaat in 2006. Nou volg daar ‘n periode wat van aflospredikante. Ds. Frans Pretorius het van Mei 1993 tot 28 Augustus 1994 uitgehelp. Ds. Johan de Villiers aanvaar sy beroep en hy word op 3 September ontvang. In 1997 kom die gemeente agter dat hulle hoogstens vir ‘n verdere twee jaar ‘n voltydse predikant kan bekostig. Januarie 1999 versoek ds. De Villiers dat die gemeente hom moet losmaak en op 28 Februarie neem die gemeente afskeid van hom. Ds. Jan Viljoen word op 1 Oktober 1999 amptelik in diens gestel. Hy was net op papier ‘n “pastorale” HULP. Hy het nie in die pastorie gewoon nie maar was twee dae ‘n week in die gemeente bedrywig en verder was hy altyd telefonies beskikbaar. In Oktober 2005 tree ds. Jan Viljoen uit en ds. Johnnie de Clerk van Thabazimbi word in sy plek aangestel. Ds. De Clerk was die kapelaan van Thabazimbi Kommando. Lede van die “twee kerkrade” wat lang diens agter die blad gehad het tydens die 25 jarige bestaansviering is: (In jare) R.N. Beukes (18), T.J. Steenkamp (22), L.H.F. Swanepoel (15), A.J. Pelser (21), H. Steenkamp, P.J. Human (15), M. Venter (15), D. Greeff (19), J.D. Venter (19), G.A. Steenkamp (23), H.J. Lombaard (19), J.B. Swanepoel (16), J.L. Myburgh (14), J.J.H. Fourie (16), J.C. Lamprecht 14), A.A. Visser (17), C.C. Harding (14), W.S. Visser (13) en J. Human (12). Die Sondagoggend is ‘n Nagmaaldiens te Matjiesfontein gehou deur ds. Coenie Swart (1 ste leraar van gemeente) met ‘n ete daarna. ‘n Gedrukte glas was te koop as ‘n aandenking van die feestelike gebeurtenis. Die dinee wat te Matjiesfontein gehou is, is bygewoon deur ondermeer dr. en mev Tinus Benade (konsulent van gemeente), ds. en mev. Gert Kok, ds. en mev Carl Schunke (Rings-leraars) ds. en mev. Frans Pretorius en ds. Johan de Villiers (oud leraars) asook oud lidmate.