Regering moet nou besluit na onderwyser se stakingstemming

Die Dagbestuur van die SAOU het op Maandag, 26 Julie 2010 die uitslag van die stemming van SAOU lede betreffende die aanbod van die Staat as werkgewer op die tafel, deeglik oorweeg. 58.3% van die SAOU lede in diens van die Staat het deelgeneem aan die stemming en die uitslae sien soos volg daaruit:

Die lede wat ten gunste is van ‘n 1 dag staking – 23.4%; 2 tot 3dag staking – 7,5%; onbepaalde staking – 6%; sloerstaking – 43.9%; “picketing” – 13,2% en protesoptog – 6%.

Na aanleiding van informele vergaderings met die Minister van die DPSA word daar verwag dat die aanbod effe kan verbeter komende Donderdag, 29 Julie 2010, naamlik dat die behuisingstoelaag kan verhoog tot R750 pm. Die Dagbestuur is egter die mening toegedaan dat die verbetering nog nie genoegsaam is om die aanbod positief te oorweeg nie, aangesien die aanbod ten opsigte van die primêre eis, naamlik die algemene salarisaanpassing steeds 6.5% is.

Die eis van die SAOU is steeds die volgende:

  • Algemene salarisaanpassing: 8.6%
  • Behuisingstoelaag: R1,000 pm
  • Mediese subsidie: Egalisering van subsidie vir alle mediese fondse
  • Implementeringsdatum: 1 April 2010

Die Dagbestuur het besluit om nie nou ‘n besluit te neem ten opsigte van die aard en omvang van die industriële aksie nie, op grond van twee redes, naamlik eerstens dat dit van groot belang is om maksimale impak te verseker, en dit is slegs moontlik indien alle vakbonde met mekaar saamwerk. In die verband word verwag dat ‘n gesprek ook tussen die prinsipale van die 5 onderwysvakbonde kan plaasvind om aksies te koördineer. Tweedens, bestaan die hoop steeds dat die Staat as werkgewer komende Donderdag tot hulle sinne sal kom en ‘n redelike aanbod op die tafel plaas wat ernstig oorweeg kan word.

Die SAOU sal ook in die volgende paar dae formeel met die skool beheerliggaamorganisasies in verbinding tree ten einde aan hulle te verduidelik wat die motivering is om tot hierdie drastiese stappe oor te gaan, en wat die aard en omvang van die moontlike industriële aksie kan wees.
Die SAOU sê hy is die afgelope ruk telkens geskok gelaat deur die onvermoë van die Staat as werkgewer om die implikasies van die dreigende arbeidsonrus raak te sien, die prys daarvan te bepaal, en om ‘n ernstige aanbod ter tafel te lê. Indien die aanbod vergelyk word met die salarisooreenkomste wat in die SA Inkomstediens (8%), Transnet (11%), SALGA (13%) en Eskom (9% en R1,500 pm behuisingstoelaag) is die onbillikheid duidelik vir almal.