EditorialFeaturedHealth

Ivermectin – TLU SA bevraagteken regering se aanslag tot Covid-19

Die president van TLU SA, Henry Geldenhuys, sê in ‘n mediaverklaring dat die TLU SA op bewese wetenskaplike feite staat maak om keuses oor enige sake te maak. Die regering behoort, gegewe die beskikbare wetenskaplike inligting, sterk riglyne uit te vaardig vir individue om self toe te pas om die COVID-19 pandemie te bestuur.

“Die regering verkies om Suid-Afrika eerder terug te vat na vlak drie van die inperking en die ekonomie sodoende verder te skaad as om self navorsing te doen en oplossings te vind,” sê Geldenhuys. “Waarom verkies die regering om nie alternatiewe oplossings in die stryd teen die koronavirus te ondersoek nie?”

“Die regering se apatiese houding teenoor die gebruik van die middel Ivermectin – ‘n middel wat teen verskeie infeksies en ook in die behandeling van diere gebruik word – veroorsaak twyfel aangesien die bewese suksesse van die middel wyd gepubliseer is.”

“Derhalwe behoort die regering alle krane oop te draai om soveel as moontlike wetenskaplike, gestaafde feite oor die middel in te samel en te toets. Indien dit wel blyk dat die middel met sukses gebruik kan word, moet die regering dit aanmoedig.”

“Die regering moet besef dat ‘n aankondiging om die ekonomie so goed as moontlik aan die gang te hou goed is, maar dat dit onderhewig is aan die praktiese implikasies van hoe die waardekettings inmekaar gevleg is,” sê Geldenhuys.

“Indien een ekonomiese aktiwiteit beperk word, het dit onmiddellik ‘n invloed op ander dele van die ekonomie. Werkloosheid, die toemaak van veral kleiner besighede en die gepaardgaande armoede is reeds aan die orde van die dag. Slegs ekonomiese groei kan dit suksesvol verbeter.”

Die regering het tot dusver baie vinnig regulasies uitgereik waarvan heelwat geen sin gemaak het nie. Dit maak dat die bevolking nou die oordeel van die regering bevraagteken. Die verdere korrupsie rondom en wanbesteding van fondse vir die bestuur en verligting van die pandemie het die regering se geloofwaardigheid verder afgetakel. Om daarna bloot verskoning te vra en skuldiges liggies oor die vingers te tik, bou nie vertroue nie.

“Die regering moet groter billikheid en deursigtigheid in hulle optrede openbaar,” sê mnr. Geldenhuys. “Dit is nie nou die tyd om ‘n politieke spel van hulpverlening te maak nie. Om byvoorbeeld R1,2 miljard aan die boere wat maar 1% van die kosmandjie produseer te skenk, is onbillik en onverstaanbaar.

“COVID-19 is nie iets wat na 15 Januarie of gou daarna gaan verdwyn nie. Derhalwe is balans in die aanslag teen die aspekte wat ons bedreig noodsaaklik. Om dit te kan doen is daar kapasiteit in die staatskas nodig om die nodige middele daar te stel om al die bedreigings die hoof te bied. Dit kan net gebeur indien die ekonomie funksioneer en groei bewerkstellig word.”

Landbou se kommersiële sektor sal aanhou kos produseer om die land te stabiliseer. Die regering behoort die nodige erkenning en ondersteuning vir daardie boere wat seker maak dat daar voedsel beskikbaar is, te gee.

Ivermectin – TLU SA questions government’s approach to Covid-19

The president of TLU SA, Henry Geldenhuys, says in a media release that TLU SA relies on proven scientific facts to make any decisions. Given the available scientific information, the government should give strong guidelines for individuals to apply themselves to manage the COVID-19 pandemic.

“The government prefers to take South Africa back to level three of the lockdown and harm the economy even further instead of doing research and finding solutions,” says Geldenhuys. “Why does the government choose not to investigate alternative solutions in the war against the coronavirus?”

The government’s apathy towards the use of Ivermectin – a medicine used against various infections and in treating animals – creates distrust since the proven successes are widely published. The government should fire on all cylinders to gather as much scientifically proven facts about Ivermectin and test it. If it proves successful, the government should encourage its use.

“The economy can only continue to function well if the government realises that there are certain practical implications relating to the value chain,” says Geldenhuys. “When you limit one economic activity, it automatically and immediately affects other parts of the economy. Unemployment, the closure of smaller businesses and the poverty it creates are a part of the daily South African life. Only economic growth can successfully improve it.”

The government is quick to decree regulations which do not make any sense. This leads to South Africans questioning the judgement of the government. The corruption around and mismanagement of funds earmarked for the pandemic’s management and relief further broke down the government’s credibility. To apologise and slightly reprimand the guilty, do not boost trust.

“The government must show greater fairness and transparency in their actions,” Geldenhuys said. “Now is not the time to make assistance a political game. For example, to donate R1,2 billion to the farmers who only produce 1% of the food basket is unreasonable and illogical.”

“COVID-19 will not disappear after 15 January or even soon after that. Creating a balance in the approach to aspects which threaten us is critical. To do that, we need capacity in state revenue to curb these types of threats. That can only happen if the economy functions and grows.”

The commercial agricultural sector will continue to produce food to stabilise the country. The government should give them the needed recognition and support.