Ysterberg Voortrekkers toekennings tydens Jaareind-funksie

Die Ysterberg Voortrekkers Veldkornetskap op Thabazimbi het Woensdag 21 Oktober tydens hulle Jaarafsluitingsfunksie verskeie toekennings aan lede en offisiere gemaak.

Die Kommando Leier, Danie Naudé, het tydens die geleentheid daarop gewys dat weens die Covid-19 inperking kon daar nie soos normaalweg aan kentekens gewerk word nie. Gelukkig het die hoofbestuur van die Voortrekkers besluit om die Super Snuiter projekte deur te gee waar die lede en hul ouers tuis hieraan kon werk en Ysterberg bestuur besluit het dat hul sodoende ABC punte vir hulself kan verdien.

Die toekennings het met die inlywing van die nuwe Penkop en Drawwertjie lede afgeskop. Tydens hierdie geleentheid moes die lede wat gedurende 2020 ingeskryf het ook hul inlywingsertifikate skroei as bewys dat hulle die Voortrekkers se etos sal uitdra. Die Penkoppe en Drawwertjies is die jongste lede van die Voortrekkers.

Verskeie offisiere en heemraadslede is ook ingelyf en erkenning is aan offisier wat vir langdienstoekenning gekwalifiseer het, gegee. Die nuwe heemraadslede is Elmaré Weatherall-Thomas(Adjunk Kommando Leier – Fin) en Annamart Jarman (Adjunk Kommando Leier – Admin).

Die pandemie het ook veroorsaak dat die gereelde Kommando Oord vergaderings nie meer in Pretoria bygewoon kon word nie. Skype is toe aangewend om te verseker dat die vergaderings steeds normaalweg kan voortgaan.

Een van die sake wat gedurende hierdie tyd aandag gekry het, was die aanpassing van die wapen van die BERGENBOS Oord, die oorhoofse kommando van talle kleiner kommando’s, onder andere die Ysterberg Voortrekkers, wat deel hiervan uitmaak. Die besluit is toe geneem om ook ’n nuwe wapen vir Ysterberg Veldkornetskap te ontwerp.
Die ontwerp van Jaco Schlebusch is aanvaar en spog die kommando nou met ’n nuwe vaandel en wapen.

Die pandemie het ook die Kommando se finansies deurmekaar gemaak deurdat sommige ouers wie se inkomste deur die inperking geraak is, nie die volle ledegeld kon bekostig nie.

Om dieselfde rede moes verskeie kampe wat in beplanning stadium was gekanselleer word. Die eerste een wat in die slag gebly het, was die Jakaranda Gebiedskamp gedurende die April vakansie te Hartbeesfontein Voortrekkerplaas in Pretoria.
Die Gr7 Voorslag Kandidate sou die Voorslag kamp in September, weereens te Harbeesfontein Voortrekkerplaas bygewoon het.

Dit was nie net die kampe wat weens die Covid-19 inperking gekanselleer is nie, verskeie ander Kommando aktiwiteite wat plaaslik sou plaasvind het ook in die slag gebly. Ysterberg Voortrekkers hoop om in 2021 te kan voortgaan met 2020 se gekanselleerde aktiwiteite.

Kampe speel ’n integrale rol deurdat die kinders leer om mekaar te respekteer en saam te werk om die verskeie veld-kentekens te verwerf. Tans is hulle hoop vir 2021 gerig op die Jakaranda kamp vir hulle Penkoppe en Drawwertjie.

Ook wil hulle graag volgende jaar die Verkenners neem na die Thaba Veldwerk kamp in Brits. Intussen sal daar maar gewag en gekyk word wat die toekoms gaan inhou.

Die een projek wat hierdie jaar goed ondersteun was, was die Sop-in-’n-Bottel projek. Ysterberg se Voortrekker het daarin geslaag om 40 bottels met sopmengsels te vul en onder minderbevoorregte mense uit te deel. Die grootste les vir die deelnemers was die feit dat die kinders geleer het om iets self te maak en aan iemand iets te gee wat hulle lewe makliker sal maak.
Alhoewel die Super Snuiter projekte ’n afname getoon het toe die skole weer heropen is, kan hierdie projekte steeds afgehandel word gedurende die Desember vakansie. Die projekte is baie interessant en kan menige ledige ure vul.

Die Afsluitingsfunksie beteken dus nie dat almal gaan terugsit nie, maar is hulle reeds besig met ’n gemeenskapsprojek naamlik om te verseker dat al die ou mense in die onderskeie tehuise in Thabazimbi, ’n Kersgeskenk kan ontvang.

Die Voortrekkers is ‘n kultuurorganisasie, gedryf deur vrywilligers met deursettingsvermoë, toewyding, en opoffering wat hul vryetyd gebruik om die gemeenskap se kinders te leer van ons geskiedenis en om ons erfenisse te bewaar. Dit verg betrokkenheid, omgee, en diensbaarheid in ons plaaslike gemeenskappe om hulle voor te berei as die leiers van more. Dis sente omdraai, moue oprol, vasbyt en harde werk. Dis ook pret kameraadskap en avontuur. Ouer betrokkenheid is hier van kardinale belang. Vir meer inligting besoek hulle webwerf: www.voortrekkers.co.za

Indien jy belangstel dat jou kind ook deel hiervan word, skakel gerus vir Danie Naudé by 082 738 6737 of Karin Naudé by 083 996 3237 of stuur e-pos aan: kp.naude@gmail.com