Bosveld Akademie Privaatskool, die ware feite

Promosie Artikel THABAZIMBI – By Bosveld Akademie Privaatskool word die volgende vier beginsels uitgeleef: ‘n Christelike etos word gehandhaaf deur liefde vir alle kinders te openbaar en gesonde dissipline te handhaaf; Akademiese kundigheid is deel van die skool se etos; Buitemuurse aktiwiteite word met uitnemendheid beoefen en Professionaliteit geniet die hoogste prioriteit. ‘n Besonderse voordeel van ons skool is die individuele aandag wat leerlinge kry as gevolg van die struktuur van skole wat die Beweging vir Christelike Volkseie Onderrig (BCVO) voorstaan. Die verhouding tussen onderwyser/kind, ouer/jonger kinders en kameraadskap tussen ouer/onderwyser is uniek aan ons skool. Ander droom net daarvan. Hierdie eienskappe is ook sigbaar op sport- en kultuurgebied waar nie net die hoogs begaafdes al die aandag kry nie, maar elkeen die geleentheid kry om deel te neem en sodoende die nodige selfvertroue ontwikkel. Leerlinge aan BCVO-skole lê die eksamen af wat deur die Eksamenraad vir Christelike Onderrig (ERCO) aangebied word. Hierdie instelling bied eksamendienste aan verskillende privaat- en tuisskoolinstansies. Die Eksamenraad vir Christelike Onderrig is ‘n afsonderlike Artikel 21-maatskappy sonder winsbejag. Hierdie raad is by Umalusi (Die Raad vir Kwaliteitsversekering in Algemene en Verdere Onderwys) geakkrediteer. Gevolgklik kan ‘n leerling die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen aflê met volle universiteitsvrystelling, indien ‘n leerling se vakke voldoen aan vereistes soos gestel deur ‘n spesifieke universiteit. Die hoë gehalte van BCVO- opvoedende onderrig blyk onder andere daaruit dat talle matrikulante wat hulle eksamen deur die BCVO-Eksamenraad en meer onlangs die ERCO-eksamen afgelê het, suksesvol by verskeie Suid-Afrikaanse universiteite en ander tersiêre opleidingsinstansies hul studie in rigtings soos medies, ingenieurswese, inligtingstegnologie, spraakterapie, ensovoorts, baie suksesvol voltooi het. Verskeie spog ook alreeds met merietebeurse en ander toekennings. Een van ons leerlinge (Christiaan Weilbach), wat ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria (Tukkies) studeer, is een van die top studente. Die leerlinge wat by ons die Nasionale Senior Sertifikaat met volle vrystelling voltooi, hoef geen verdere eksamens of toetse af te lê nie. Die sillabusse van graad R tot graad 11 is gebaseer op die verrykte kurrikulum. Bosveld Akademie is ‘n uitmuntende skool waar alle leerlinge gelyke geleenthede kry. Individuele aandag word aan leerlinge gegee as gevolg van die onderwyser-leerling verhouding wat nie hoër as 15 leerlinge per onderwyser is nie. Personeel wat verantwoordelik is vir onderrig, is ook by die SACE (South African Council for Educators) geregistreer, soos in die geval van staatskole. Belangstellende ouers is baie welkom om die skool te besoek indien daar enige onduidelikheid rakende die skool bestaan. U kan ook die hoof skakel by 014 772 2111 indien daar enige navrae is. Bosveld Akademie is ‘n skool waar die eendersheid van onderwys met ‘n absolute andersheid aangepak word.