Ons lesers skryf – Beste Pieter

Ons moet sekerlik dankbaar wees vir geriewe wat van tyd tot tyd aangebring word wat lewensomstandighede makliker maak. Een hiervan was gewis die stigting van ons weeklikese koerant Die Kwêvoël deur u. As ek reg skat was dit in die tagtiger jare, toe u hierdie heldhaftige daad aangegryp het.

Dit was geensins ‘n geringe daad nie. Dit het Thabazimbi op die landkaart geplaas. Dit het in ‘n ruim mate bygedra tot die ontwikkeling en vooruitgang van die dorp en distrik.

Omtrent twee dekades tevore het die Departement Justisie dit nodig bevind om Thabazimbi en die omliggende gebied as ‘n afsonderlike distrik te bepaal. Ek  was toe hooflanddros te Thabazimbi en was onder andere behulpsaam met die bepaling van die grense van die distrik. Na 6 jaar diens daar, is ek verplaas na Johannesburg, Landdroskantoor as siviele landdros vir my laaste 8 jaar tot aftrede in 1976. Soos die geskiedenis dit wou hê, het ek tot in 1995 op my plaas Coventry geboer. Tans is ek dankbaar om te kan sê dat ek volgende maand DV 95 jaar bereik, dat ek nog op die been is en baie genade ontvang. Ek wou nie veel oor myself sê nie, maar daar is ook nie juis veel ander nuus nie en die Coetzee’s en Verster’s was destyds goeie vriende. Ek onthou nog ons byeenkomste met verjaarsdae. Hartlike groete.

Rymie Verster
Huis 88, Protea Aftree-oord
Posbus 72196
Lynnwoodrif
0040