Notice

Final EIA Mokolo and Crocodile river report submitted / Finale OIB Mokolo en Krokodilrivier verslag ingedien

NOTICE

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) FOR THE PROPOSED MOKOLO AND CROCODILE RIVER (WEST) WATER AUGMENTATION PROJECT PHASE 2A (MCWAP-2A): WATER TRANSFER INFRASTRUCTURE

The Final EIA Report for the abovementioned project was submitted to the Department of Environmental Affairs on 10 December 2018.

In accordance with Regulation 24(1) of Government Notice No. R. 982 of 4 December 2014 (as amended) (“EIA Regulations”), the Department of Environmental Affairs will make a decision following the review of the Final EIA Report. The Interested and Affected Parties will then be notified of the decision, in accordance with Regulation 4(2) of the EIA Regulations.

Please note that the period of 15 December to 5 January is excluded from the EIA process, as per Regulations 3 of the EIA Regulations.

A copy of the Final EIA Report can be downloaded from the following website: http://www6.dwa.gov.za/MCWAP/EIAdocuments.aspx from 5 January 2019. Note that the Final EIA Report contains the updated Comments and Responses Report in Appendix M, which includes the comments received during the review of the Draft EIA Report.

KENNISGEWING

OMGEWINGSIMPAKBEPALING (OIB) VIR DIE VOORGESTELDE MOKOLO EN KROKODILRIVIER (WES) WATERAANVULLINGSPROJEK FASE 2A (MKWAP-2A): WATEROORDRAGSKEMA

Die Finale OIB-verslag vir die bogenoemde projek is by die Departement van Omgewingsake op 10 Desember 2018 ingedien.

Die Departement van Omgewingsake sal, ingevolge Regulasie 24(1) van Staatskennisgewing Nr. R. 982 van 4 Desember 2014 (soos gewysig) (“OIB Regulasies”), na die besigtiging van die Finale OIB-verslag ʼn besluit neem. Die Belanghebbende en Geaffekteerde Partye sal daarna van die besluit in kennis gestel word, ingevolge Regulasie 4(2) van die OIB Regulasies.

Neem asseblief kennis dat die periode vanaf 15 Desember tot 5 Januarie nie deel vorm van die OIB-proses nie, ingevolge Regulasie 3 van die OIB Regulasies.

ʼn Kopie van die Finale OIB-verslag kan vanaf 5 Januarie 2019 op die volgende webblad: http://www6.dwa.gov.za/MCWAP/EIAdocuments.aspxafgelaai word. Let wel dat die Finale OIB-verslag bevat die opgedateerde Kommentaar en Terugvoeringsverslag in Bylaag M, wat die kommentaar wat op die Voorlopige OIB-verslag ingedien is bevat.