Vuur in Marakele – Seisoen vir veldbrande nog nie verby

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke (SANParks) sê dat mense steeds versigtigheid aan die dag moet lê wanneer oop vure gemaak word aangesien die brandseisoen nog nie verby is vir Marakele Nasionale Park by Thabazimbi asook die omliggende plase nie. Die brandgevaar seisoen begin amptelik op 1 Mei en duur tot einde Oktober wanneer die eerste reën in die gebied verwag word.
Tot op hede was die park baie gelukkig met geen groot brande in die nabyheid van die Park nie.

Volgens die Parkhoof van Marakele, Mphadeni Nthangeni, het baie hard gewerk aan die voorbrand stroke, alhoewel die werk vertraag is as gevolg van die feit dat dit tot middel Mei steeds gereën het. As gevolg hiervan was die veld nog groen en kon nie betyds vooraf gebrand word in voorbereiding van die jaarlikse voorbrande en is toestemming verleen om tot einde Julie 2017 die werk af te handel.

Die voorbrande om die park volg ‘n omtrek van sowat 100 km. Voorbrande om infrastruktuur en geboue te beskerm word ook gedoen deur voorbrand wyd genoeg te maak deur van alle vlambare materiaal om die eiendom ontslae te raak om te verhoed dat ‘n vuur nie van een perseel na ‘n ander kan spring nie.

Die hoë bergpieke in die park wat deur weerlig getref word kan maklik tot ‘n veldbrand lei waar dit die grond tref. Hieroor is daar geen beheer nie, waaroor wel beheer uitgeoefen kan word, is die maak van oop vure in die park waarvoor daar streng regulasies neergelê word wat deur besoekers aan die park gerespekteer moet word, selfs indien die bewaringsbestuurder wel toestemming verleen tot die maak van sulke oop vure.

Geen spesiale toestemming is egter nodig waar ‘n vuur gemaak word vir kook- of sosiale aktiwiteite nie, maar die volgende reëls moet wel nagekom word:

Slegs voorgeskrewe piekniek- of braai areas, of in spesifieke areas wat daar deur die bewaringsbestuurder toestemming verleen is, mag gebruik word.
In al hierdie gevalle moet die grond tot ‘n radius van 4 meter om die vuur, skoongemaak word sodat dit geen vlambare materiaal bevat nie om veldbrande te verhoed.

‘n Volwasse persoon moet heeltyd in beheer van die vuur wees.

Sosiale vure mag slegs met die toestemming van die bewaringsbestuurder gemaak word en mag slegs gemaak word indien die area van 6 meter om die vuur skoongemaak is van alle vlambare materiaal.

Geen vure mag op winderige dae aangesteek word nie. Ruskamp personeel is aangesê om toeriste in te lig oor die gevaar daarvan om groot vure, veral in die piekniek area en in die besonder op winderige dae te maak aangesien dit maklik ‘n veldbrand kan veroorsaak.

Dit is verbode om vullis in die Park te verbrand; vullis moet in die vullisdromme wat voorsien word, gegooi word. Vuurmaak by die torings is Marakele braaitotaal verbode.

Fire season in full swing at Marakele National Park

South African National Parks (SANParks) would like to re-iterate the fire season is in full swing at the Marakele National Park at Thabazimbi in the Limpopo Province. The season which started on 1 May will last until the end of October and so far there has not been any major fire in and within the vicinity of the Park.

According to Marakele’s Park Manager, Mphadeni Nthangeni, the fire team in the Park has been hard at work with fire breaks though it was delayed due to the rains that continued until mid-May. He said “this is as a result of vegetation that was still green and could not burn at the time of annual firebreaks preparation and we were then granted permission to continue with burning until the end of July 2017.”

Firebreaks around Marakele covers more than 100km radius and the preparations are also done around the infrastructure to prevent fire from damaging the properties. A number of methods including burning of all combustible material opening with belt wide enough to prevent fire from jumping from one property to another are used.

The Park has the highest mountain peaks in the area and therefore prone to lightning which often start fires in the area. Visitors to the Park are encouraged to comply with the rules of the park and if the Conservation Manager grants permission to make a fire then set conditions or restrictions must be adhered to.
No permission is however necessary where a fire is to be made for cooking or ‘social’ activities but the following rules must be adhered to:

It must be made at designated picnic or braai areas, or in specific areas approved by the Conservation Manager.
In all these instances, the ground within a minimum radius of 4m from where the fire is made must be clear of all combustible material, to reduce the likelihood of the veld being ignited.

The fire must at all times be under the control of an adult.

Where ‘social’ fires need to be made, it should be approved by the Conservation Manager and this may only be done where the ground is cleared of all combustible material for a radius of at least 6 m from where the fire is to be made.

During windy weather, no fire should be lit.

Rest camp staff is advised to inform tourists about the dangers of making large fires especially at the picnic area, particularly on windy days, as such fires can ignite the veld easily.

It is prohibited to burn rubbish in the Park; rubbish should be dumped in the provided waste disposal bin.

No fire is allowed at the Towers at all.