LOCAL AUTHORITY NOTICE – PLAASLIKE OWERHEID KENNISGEWING

NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE THABAZIMBI LAND USE SCHEME.

KENNISGEWING VAN AANSOEK VIR DIE WYSIGING VAN THABAZIMBI-GRONDGEBRUIKSKEMA.

See Notice below

Sien kennisgewing aangeheg