8 Nov Jak Johan Annalise res

8 Nov Jak Johan Annalise res