Ons lesers skryf – Kommunikasie gebrek tussen Raad en inwoners aangespreek

Gert Snyman – TBBV Voorsitter

Graag skryf ek hierdie brief aan die lesers oor die afgelope GOB(Geintegreerde Ontwikkelings Beplanning) (IDP in engels) vergaderings wat deur die Thabazimbi Munisipaliteit gehou was.
Hiermee wil ek ook graag die burgemeester bedank vir sy boodskap tydens die vergadering gehou op Dinsdag,  3 Februarie 2009.
Uiteindelik is die kommunikasie gebrek tussen die Raad en die Inwoners aangespreek. Tydens hierdie vergadering het die burgemeester die kwessie oor die Munisipale Eiendomsbelastingstarief aangespreek.
Hiermee het hy erken dat die inwoners hulle belasting moet betaal soos in die 2007/2008 boekjaar. Met ander woorde soos dit op hul munisipale rekening van Junie 2008 aangedui word. Die eiendomsbelasting soos geëis op die rekenings vanaf  Julie 2008 is foutief.
Die nuwe tarief wat deur die Voorsitter Forum (VF) en Thabazimbi Belasting Betalers Vereniging (TBBV) met hulle onderhandel is, moet 0.00175 wees.  Die tarief sal inwerking gestel word met die nuwe Finasiële Jaar 1 Julie 2009.
Tydens hierdie GOB sessies wat in Januarie 2009 gehou is, moes die Burgemeester terugvoer gee oor  die laaste 6 maande se inkomste en uitgawes. Dit het nie plaasgevind nie.
Tydens die GOB moet alle projekte se vordering ook aangespreek word. Indien daar ‘n wysiging was in die begrote inkomste, moet die begroting aangepas word. Projekte wat nog nie begin het nie moet uitgeskuif of aangepas word, indien nodig. Hierdie wysiging moet gedoen word deur middel van ‘n gewysigde GOB en Begroting  wat na die openbare sessie deur die Raad goedgekeur is.   Hierdie proses het nie plaasgevind nie.
Volgens die Wet op die Bestuur van Munisipale Finasies, Wet 56 van 2003 (WBMF) of  (MFMA) is daar ‘n reeks van handelinge wat moet plaasvind voordat die GOB en Begroting goedgekeur kan word.
Die GOB en Begrotings proses moet begin in  Septembermaand waar die Plaaslike Munisipale Raad ‘n versoek moet rig aan die gemeenskap vir hulle insette of ‘n wenslys in te handig oor  projekte wat aangespreek moet word tydens die nuwe boekjaar.
Die geprojekteerde GOB en Begroting moet voor 18 Maart 2009 deur die raad goedgekeur word. Na 18 Maart 2009 moet die geprojekteerde GOB en Begroting beskikbaar wees vir openbare deelname. Die gemeenskap moet dan alle gewysigde voorstelle inhandig voor 18 Mei 2009.
Hierna moet die Munisipaliteit die insette oorweeg en wysig.  Die raad moet skriftelik redes verskaf hoekom die insette nie gewysig of aanvaar is nie.
Die gewysidge GOB en Begroting moet dan 30 dae voor die begin van die nuwe boekjaar deur die Raad goedgekeur word. Dit wil sê, die GOB en Begroting moet voor 31 Mei 2009 goedgekeur word.
Graag versoek ek nou alle inwoners om so gou moontlik hulle voorstelle vir begrotings projekte op skrif in te handig by die Munisipale Bestuurder of by die Thabazimbi Belasting Betalers Vereniging.
Om wysigings aan die geprojekeerde GOB en Begroting te maak is baie moeliker as om die projekte van die begin af  in die proses te hê.
Onthou daar is ‘n beperkte hoeveelheid geld beskikbaar.  Die samewerking van alle belastingbetalers word benodig om Thabazimbi Munisipaliteit suksesvol te maak. 
Die TBBV is in plek gestel as ‘n spreekbuis vir alle mense van Thabazimbi.
Ons vra die mense om ook te kom aansluit en die vergaderings by te woon. 
Saam kan ons sukses behaal en THABAZIMBI ‘n woonplek maak waar elke Suid-Afrikaner sy regte kan uitoefen volgens die Grondwet.
Graag wil ek hiermee almal wat reeds betrokke is by die TBBV bedank vir hul tyd en ondersteuning.  THABA BO!!!
Vriendelike groete