Sop-en-Sjerrie aand saam met Jak de Priester by die KunsteGrot

Jak de Priester besoek die KunsteGrot in Thabazimbi op Vrydag 24 Mei 2024, ’n vertoning wat beloof om talle nuwe juweeltjies van sy omswerwinge sedert sy vorige vertoning hier in te sluit.

Met die winter sterk oppad gaan die vertoning gepaard met Sop-en-Sjerrie.
Sorg dus dat jy vroeg genoeg kom aangesien die sop en sjerrie vooraf bedien gaan word met die vertoning wat dan om 19:00 afskop.

Sy vorige vertoning gedurende 2022 in die nuwe KunsteGrot was dan ook die twintigste jaar sedert Jak de Priester se debuutalbum die lig gesien het, waarna hy nie slap laat lê het nie en sedertdien talle oorspronklike vollengte albums het gevolg.

Jak se eerste reis na die KunsteGrot op Thabazimbi gedurende 2006 het die weg gebaan na nog meer optredes in Thabazimbi se eie lewende teater, nie net vir hom nie maar ook vir talle van die land se top en opkomende Afrikaanse kunstenaars.

Jak het nie alleen die KunsteGrot sien groei as die eerste kunstenaar wat daar opgetree het nie, maar ook met sy gereelde besoeke aan Thabazimbi deur die loop van die jare.

Sy reise deur die land het hom na die verhoë van bykans elke fees in die land asook die van groot konserte geneem.

Jak de Priester het veral bekend geraak toe hy destyds die aanbieder was van die TV-reeks, Reis na Gister, waar hy bekende persoonlikhede vergesel het na die dorpe en plekke wat vir hulle baie herinneringe ingehou het.

Elke storie wat Jak de Priester met die gehoor deel is kostelik en volg jy die draad van sy vertelling reg deur die hele vertoning. Soos mens na sy liedjies luister, besef jy dat dit baie meer as net woorde om die lyf het. Die woorde is nie net daar omdat dit rym nie, dit vertel ’n storie waarna jy kan luister.

Sy inspirasie kom vanuit die wêreld waarin hy leef. Vanaf die tyd wat hy as jong man in Londen deurgebring het en sy liefde vir Afrikaans sterk na vore getree het, tot sy reise deur die land, sy mede-kunstenaars en sy gedagtewêreld.

So het hy dan reeds talle juweeltjies bymekaar gemaak wat hy graag met sy gehoor deel. Kom belewe gerus Jak de Priester se wêreld deur sy liedjies.

Teatergangers sal beslis verryk en met nuwe geesdrif vir hul eie wêreld die KunsteGrot verlaat.

Onthou om jou eie piekniekmandjie met eet- en drinkgoed te pak vir ’n aand van heerlike vermaak saam met jou familie en vriende. Kom gerus vroegtydig om solank die partydjie aan die gang te kry.

Maak gerus ook tyd om na die vertoning nog so ’n tydjie te vertoef en rustig te ontspan.

Kaartjies beloop R200 vir volwassenes en R150 vir pensioenarisse en kinders.

Kontak nou vir Rita by 083 744 8559 en bespreek jou plek.

Jak de Priester to visit the KunsteGrot soon

Popular Afrikaans artist Jak de Priester’s next visits to the KunsteGrot in Thabazimbi will be on Friday 24 May 2024, a show that promises to include numerous new gems from his life experiences since his previous show here.

His show during 2022 in the new KunsteGrot was also the twentieth year since Jak de Priester’s debut album saw the light, after which he did not idle and numerous original full-length albums have followed.

Jak’s first trip to the KunsteGrot in Thabazimbi during 2006 paved the way for even more performances in Thabazimbi’s own live theatre, not only for him but also for numerous of the country’s top and upcoming African artists.

Jak not only saw the KunsteGrot grow as the first artist to perform there, but also with his regular visits to Thabazimbi over the years.

His travels across the country have taken his performances to the height of almost every festival in the country as well as those of big concerts.

Jak de Priester became especially famous when he was the presenter of the TV series, Reise na Gister, where he accompanied famous personalities to the towns and places that held many memories for them.

Every story that Jak de Priester shares with the audience is precious and you follow the thread of his narrative right through the entire show. As one listens to his songs, you realize that it much more than mere words. The words aren’t just there because they rhyme, they tell a story you can listen to.

His inspiration comes from the world he lives in. From the time he spent as a young man in London and his love for Afrikaans grew strong, to his travels through the country, his fellow artists and his world of thought.

This way he has already collected numerous gems that he likes to share with his audience. Feel free to experience Jak de Priester’s world through his songs.

Theatregoers will definitely feel enrich and leave the KunsteGrot with a new spirit drive for their own world.

Remember to pack your own picnic basket with food and drinks for an evening of wonderful entertainment shared with your family and friends. Feel free to come early to get the party started before the show. Also feel free to allow some time to stay and relax after the show.

Tickets are R200 for adults and R150 for pensioners and children.

Contact Rita now at 083 744 8559 and book your place.