Kommentaar: Die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (IDP) in perspektief

Tans word daar as deel van die staat se Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (IDP – Integrated Development Plan) vereistes verskeie vergadering in die onderskeie gemeenskappe in die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit gehou om die IDP begroting aan die gemeenskappe voor te lê vir hulle onderskeie insette.

Gedurende die vroeë 2000 is alle munisipaliteite versoek om vergaderings te belê waartydens insette verlang word van die onderskeie belangegroepe wat die verskillende gemeenskappe verteenwoordig om projekte te identifiseer waaruit die totale gemeenskap kan baat.

Hierdie projekte sou finansiële staatsondersteuning ontvang op grond van die suksesvolle implementering en uitvoerbaarheid daarvan.

Tydens die lootsvergadering is die verskeie komponente wat die ekonomiese kern van die Thabazimbi Munisipaliteit vorm naamlik mynbou, landbou en toerisme, identifiseer en daarmee as riglyn is verskeie projekte bespreek wat binne die bereik van die IDP sou val – Selfs die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsbank was by hierdie vergaderings betrokke.

Lees jy egter nou die beskrywing van wat die IDP werklik is, word munisipaliteite aangesê om die IDP as ’n metode aan te wend vir verdere ontwikkeling aangesien die “Apartheid” beplanning baie tekortkominge gelaat het waaronder die landelike gemeenskappe onderontwikkel en sonder dienste gelaat het. Die “nuwe” IDP benadering is daarop gemik dat die plaaslike owerhede maniere moet ontwikkel om die “swak” beplanning van die verlede te oorbrug.

Volgens die voorskrifte van die IDP is op die ou einde slegs projekte geïdentifiseer wat probleme in die agtergeblewe gemeenskappe aangespreek het soos die gebrek aan toilette en ander dienste. Hierdie projekte moet jaarliks hersien en beplanning moet daarvolgens gedoen word sodat dit deel van die totale munisipale begroting uitmaak.

“Die IDP word soos volg in die staat se eie webtuiste oor die onderwerp beskryf:

*”Die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan is ’n Super Plan vir plaaslike gebiede en verskaf ’n oorsig van die raamwerk wat benodig word vir ontwikkeling. Die doelstellings is om die werk van die plaaslike sfere van regering in ’n koherente plan te koördineer om die lewensgehalte van al die inwoners van ’n spesifieke gebied te verbeter terwyl die huidige omstandighede, probleme en beskikbare hulpbronne vir ontwikkeling in ag geneem moet word.

Verder moet die plan ook die ekonomiese en sosiale ontwikkeling vir die area as ’n geheel in ag neem. Dit moet ’n raamwerk daarstel van hoe grond aangewend moet word, die infrastruktuur en dienste benodig en hoe die omgewings bewaring ter sprake is.”

Dit wil so al voorkom asof die vorige ANC  beheerde raad versuim het om verskeie van hierdie aspekte in ag te neem tydens hul voorleggings aan die sentrale regering.

Ook het die destydse werkswinkels waartydens die globale gemeenskap betrek is vir die identifisering verdwyn en is dit slegs aan die beherende munisipaliteit oorgelaat om besluite hieroor te neem.

Dit blyk dat die reeks IDP begrotingsvergaderings slegs van toepassing is op die gemeenskappe wat as agtergeblewe identifiseer is om hul addisionele probleme wat nog nie deel van die begroting uitmaak nie te bespreek.

Dit is duidelik dat die ANC gedrewe agenda nie van “Apartheid” kan wegbreek sodra probleme met diensverskaffing en opbouing van gemeenskappe ter sprake is nie. Blykbaar ook nie waar die infrastruktuur soos krag- en watervoorsiening, riool, vullusverwydering en al die ander dienste wat munisipaliteite en die sentrale regering voor verantwoordelik is nie aangesien hulle hierdie infrastruktuur van die vorige bedeling geërf het. Die feit dat daar geensins in die IDP of enige ander begroting van hul huidige en voormalige “Kader” beheerde munisipaliteite voorsiening gemaak is vir behoorlike instandhouding op alle sfere van die infrastruktuur en dienslewering, is blykbaar nie ter sake nie – die infrastruktuur wat aan hulle oorgedra is, is nou na bykans 30 jaar verouderd en volgens die regerende party ondersteuners moet die vorige bedeling blykbaar die skuld hiervoor dra.

Alhoewel daar genoem word dat *“. . . terwyl die huidige omstandighede, probleme en beskikbare hulpbronne vir ontwikkeling in ag geneem moet word”, word die huidige omstandighede aangaande watervoorsiening, met klem op die verouderde waterpyplyn en pompstasie, die ondoeltreffende rioolwerke asook die asgate nie in ag geneem nie. So ook nie die aanwending van beskikbare hulpbronne soos die goedkeuring van hoë digtheidsbehuising in die boonste gedeeltes van Thabazimbi dorp nie waar alle diensverskaffing reeds vir baie jare onder hoë druk verkeer. Netso met die goedkeuring van nuwe uitbreidings sonder die versekering van voldoende krag-, water- en riooldienste.

Thabazimbi dorp is die kern van die gemeenskap waar al die ekonomiese en besigheids aktiwiteite plaasvind. Sekerlik moet die IDP as dit reg sou funksioneer voorsiening maak dat hierdie kern nie in duie stort weens ’n gebrek aan instandhouding nie.

Strate se ryoppervlaktes is vir die afgelope 30 jaar nie in standgehou nie en is so verniel dat die meeste strate oorgebou moet word eerder as wat daar gepoog word om dit in stand te hou.

Ongelukkig, volgens die IDP betaal die sentrale regering nie vir hierdie tipe van onderhoud nie aangesien dit nie deel uitmaak van die IDP Projekte wat deur die voormalige ANC-beheerde raad van Thabazimbi neergelê is nie.

Daar is wel ’n ligpuntjie in die voorskrifte wat lui:

*“Die IDP het ’n raklewe van vyf jaar wat direk gekoppel is aan die termyn van diens van die plaaslike raadslede. Na elke plaaslike verkiesing moet die nuwe raad oor die toekoms van die IDP besluit. Die raad kan die bestaande IDP net so oorneem of ’n nuwe IDP, wat bestaande planne in ag neem, ontwikkel.

Die IDP moet elke jaar hersien word en die uitvoerende komitee, uitvoerende burgemeesters (waaroor Thabazimbi Munisipaliteit nie beskik nie) of die munisipale bestuurde kan aangewys word om die IDP te bestuur.”

Klagtes en tekorte in dienslewering is nie op die agenda van hierdie IDP begroting vergaderings as sodanig nie. Hierdie sake sal beter hanteer word op ’n wykvergadering of ’n vergadering wat bv deur die belastinbetalersvereniging waar dit met die wykverteenwoordigers in oorleg met die munisipale uitvoerende amptenare bespreek kan word.

Lede van die publiek is welkom om raadsvergaderings as waarnemers by te woon. Skakel met jou wykverteenwoordiger vir meer inligting hieroor.

*Bron