Kulturele groei

Diegene wat dalk my redaksionele kommentaar op ‘n gereelde basis lees, sal weet hoe ek deur die jare pleit vir nie net die instandhouding van kultuur nie, maar ook dat dit heeltyd moet groei. Jou voortbestaan word bedreig die oomblik sodra kultuur stagneer of verlore raak.
Hierteenoor is die word “culture” wat so geredelik deur etniese groepe gebruik word, ‘n verwysing na tradisie eerder as kultuur. Tradisies kan en moet verander om by die groeiende kultuur aan te pas.
Kultuur, kultivar en kweek het dieselfde stam, naamlik om te groei. Kultuur groei uit onderwys en deur die blootstelling van meer mense aan onderwys, groei die kultuur. Sodra onderwysinstellings as tradisioneel gebonde aan een of ander godsdiens, politiek of enige ander oortuiging bedryf word, is dit moeilik om dit saam met al die ander kulture in een hoed te gooi sonder dat botsings gaan plaasvind. Nie noodwendig oor die verskillende kulture nie, maar as gevolg van die verskillende tradisies verbonde aan hierdie kulture.
Verdraagsaamheid teenoor al die land se inwoners, insluitende jou mede wit-, swart, bruin of Indiër Suid-Afrikaner, wat nie noodwendig jou tradisies deel nie, is nodig. Groepe wat uitgesproke is oor hulle tradisies behoort dit saam met hulle kinders en families uit te leef, sonder om dit van openbare instansies te verwag en sonder diskriminasie teenoor persone wat nie hulle tradisies deel nie.
Uit ‘n Christelike oogpunt moet hulle byvoorbeeld elke Sondag saam met die kinders voor of na Sondagskool beide die oggend en aanddienste bywoon, die manier waarop ons ouer garde grootgemaak is, en dit nie aan die skole oorlaat om dalk iets by ‘n onderwyser te hoor wat net een klein deeltjie van die dogma van ‘n sekere kerkgroep is en dit as waarheid verkondig word nie. Hierdie is ‘n tradisie wat duidelik verander het as mens kyk na die dalende bywoningsyfers by die tradisionele kerkgroepe.
Ouers moet betrokke wees by die kinders se skoolwerk en gereeld oueraande bywoon. Hulle moet betrokke wees by hul kinders se opvoeding en hulle dissipline leer sodat die skool nie dit ook moet doen nie. Hierdie is kultuur en nie net ‘n tradisie nie.
Laat die skole in vrede toe om met hulle opvoedingstaak voort te gaan en moet hulle nie onnodig belas met iets wat jy tuis, op jou ouma of ouers se skoot in onderrig moet word nie. Skole sal dan nie hulself aan ‘n spesifieke geloof hoef te kontak nie want daardie gedeelte word, soos dit moet, deur die ouers en kerke vervul, (dit is nou vir die mense wat steeds kerk toe gaan en nie net eenvoudig wegbly nie).
Daar is eenvoudig net te veel ander sake rakende die onderwys van die jeug en die toepassing van dissipline op skoolvlak om nog ‘n yster in die vuur te gooi. Laat die onderwysers toe om hul taak waarvoor hul opgelei is doeltreffend te verrig, naamlik die akademiese opvoeding van leerders.
Dit is ook die waar dat die aarde ouer as 6 000 jaar is.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur