Thabazimbi Munisipaliteit – registrasie van boorgate

THABAZIMBI – Die Thabazimbi Voorsitters Forum het tydens ‘n vergadering wat op 8 Januarie 2013 gehou is, met groot kommer kennis geneem van die Thabazimbi Munisipaliteit, by monde van die munisipale bestuurder Mnr Ntsoane, se totale onwilligheid om buite die hof `n skikking aan te gaan oor die registrasie van boorgate.

Hierdie weiering het tot gevolg dat regskoste vir die munisipaliteit(en u as belastingbetaler) en die van die Forum besig is om die hoogte in te skiet. Tot en met 11 Januarie 2013, was die regskoste van die Forum alleenlik R47 000. Na verwagting sal dit nie veel minder wees vir die munisipaliteit nie. In die hofuitspraak van Desember 2012 is `n koste bevel teen die munisipale bestuurder sowel as die Munisipaliteit verkry wat dan uiteindelik die koste sal moet vergoed aan die Forum.

Hierdie onwilligheid om `n buite die hof skikking aan te gaan is onverstaanbaar. Dit is en bly die Forum se standpunt dat wedersydse vertroue en bereidwilligheid om oor probleme `n oplossing te vind vir gemeenskapsprobleme, die enigste manier is om doeltreffend na Thabazimbi inwoners se belange om te sien.

Daar is groot afwagting hoe die Munisipale Raad hierdie aangeleentheid gaan hanteer. Die hardkoppigheid van die munisipale bestuurder is besig om `n las vir die belastingbetaler te word. Daar word vertrou dat raadslede die durf gaan vertoon en weier dat die Belastingbetaler sal betaal vir hierdie regskoste. Die munisipale bestuurder, wat self `n regsgeleerde is en vir sy regskennis deur die Raad aangestel is, moet beter optrede openbaar.

Die bekommernis van die Forum is dat die munisipale bestuurder op 4 Januarie 2013 geappèleer het teen die Hooggeregshof se interim bevel wat in Desember 2012 uitgereik is. Redes vir die appèl soos aangedui is die bevoegdheid van die Forum om namens die boorgateienaars die saak in die hof aan te voer. Daar word ook aangedui dat die Forum se hofstukke soos ingedien is gebasseer op hoorsê. Hier is weer `n proses van verspilde koste dat synde die hofbevel ‘n tussentydse bevel is, dit nie appèleerbaar is nie.

Op Maandag 7 Januarie 2013 word die munisipaliteit se regsverteenwoordigers weereens skriftelik kennis gegee dat in terme van regsbeginsels, die saak nie appèleerbaar is nie. Weereens, soos menige vorige kere, is die munisipaliteit versoek om voor 11 Januarie 2013 kennis te gee, dat die partye die saak buite die hof sal skik. Indien die versoek nie nagekom word nie, sal daar begin word met die voorbereiding van die finale hooggeregshofstukke. Alles `n proses wat koste opjaag. Nodeloos om te sê, soos in die verlede is weereens hierdie versoek van skikking geïgnoreer.

Hierdie gebrek aan reaksie om buite die hof te skik, is `n bekommernis. Behalwe dat dit regskostes opjaag, is die uiteinde van die proses dat die munisipaliteit verplig sal wees om `n bywet in plek te plaas wat die hele omvang vir die gebruik van boorgate sal reguleer. Hierdie bywet kan nie in plek geplaas word sonder insette van belastingbetalers nie,`n proses wat nou alreeds kon begin het.

Om hierdie saak tot voleinding te bring is duur. Boorgateienaars wat alreeds `n bydrae gemaak het tot die regskostes word opreg bedank. Die pad vorentoe gaan nog groot finansiële laste op die Forum plaas en boorgateienaars wat nog nie by gedra het nie, word versoek om met die Thabazimbi Belastingbetalers Vereniging in kontak te kom  om `n bydrae vir die saak te maak.

Ondersteuning van almal maak dit noodsaaklik vir die Forum om die saak tot sy einde te bestuur. Daar kan ook met dank genoem word dat hierdie intimidasie tegnieke wat die munisipale bestuurder afdwing op belastingbetalers die voordeel gehad het dat vir die eerste keer in jare belastingbetalers `n verenigde front begin vorm. Alle weerstand sal gebied moet word teen hierdie intimidasie met gevolglike registrasie  deur boorgateienaars, gastehuise se krag wat afgesny is, die verwydering van watermeters in Northam en besigheidseienaars wat nou gedreig word om vir grootmaat (bulk) dienste te registreer. Kontak Jan Viljoen (Thabazimbi Voositters Forum) by 083 325 6057 of Riana Bekker (Thabazimbi Voositters Forum) by 072 671 9710.

– Jan Viljoen (Thabazimbi Voorsitters Forum)