Aanpassing van eiendomsbelasting op Landbou eiendom

‘n Verteenwoordiger van die Thabazimbi Distriks Landbou Unie het op 20 Julie 2012 insae gehad op die herberekening van eiendomsbelasting soos ooreengekom is om die bestaande dispuut tussen die vereniging en die Thabazimbi Munisipaliteit op te los.

Inligting beskikbaar dui aan dat die ooreenkoms vir Landbou grondeienaars aansienlik finansiële voordeel inhou en gedurende Augustus 2012 geïmplementeer sal word.

Met die promulgering van die Wet op Eiendomsbelasting vir Munisipaliteite (Wet 6 van 2004) het dit die heffing van eiendomsbelasting op Landbou grond gewettig. Thabazimbi Munisipaliteit het dienooreenkomstig op 1 Julie 2007 die vereistes van die wetgewing geïmplementeer. Vanaf die dag van implementering was die Thabazimbi Distrik Landbou Unie wat `n lid is van die Thabazimbi Voorsitters Forum in dispuut vir elke begroting soos goedgekeur deur die munisipaliteit tot en met die 2011/12 begroting. Die dispuut was hoofsaaklik daarop gerig dat in sake die nie nakoming van die voorgeskrewe vereistes van die wetgewing wat nie deur die Thabazimbi Munisipale Raad nagekom is met die implementering van die eiendomsbelasting. Die dispuut was in plek ten opsigte van alle eiendom belastingbetalers wat in die Thabazimbi munisipale gebied woon.

In April 2011 na vele vergaderings tussen die Thabazimbi Voorsitters Forum en verteenwoordigers van die Munisipaliteit word daar tot `n vergelyk gekom. Die dispuut was ten opsigte van die probleme wat bestaan het met die begrotings en eiendomsbelasting betaalbaar. Na regstelling van die bestaande probleme, is die dispuut met die munisipaliteit ter syde gestel. Die reëling het plaasgevind met die uitsondering van betaling van eiendoms-belasting op landbougronde.

Die primêre probleem wat bestaan het was dat die eiendomsbelasting wat gehef is op landbougronde, nie reflekteer die dienste wat ontvang is nie asook die ekonomiese volhoubaarheid daarvan. Die verklaarde dispuut was gerig op die nie-nakoming van artikel 16 van die toegepaste wetgewing. Dit vereis dat die instelling van die belasting nie die nasionale ekonomie mag benadeel nie, ekonomiese aktiwiteite oor grense heen beïnvloed, die nasionale mobiliteit van goedere, dienste kapitaal en arbeid mag benadeel nie. Hierdie inligting kan slegs verkry word deur `n in diepte ekonomiese impak studie. Verder het die Departement van Nasionale Tesourie met skrywes aan die munisipaliteite opdrag gegee dat ekonomiese impak studies moet uitgevoer word ten opsigte van die Landbou sektor. Die oefening is nodig om te verseker dat aan die voorgeskrywe wetlike vereistes voldoen word. Tot op hede is nog nooit aan hierdie vereiste voldoen nie.

Tydens die verdere onderhandelings was die vertrekpunt dat ten spyte van die gehele afwesigheid aan dienste wat die munisipaliteit verskaf, welwetend ook sy algehele onvermoë om dit wel te doen, dat die betaling van eiendoms-belasting afdwingbaar is. Verder is die afslag wat beding was vir die Landbou sektor vir 2011/12 ook op `n vlak wat redelik bekostigbaar is. Op hierdie basis is verder onderhandel wat gelei het tot `n Munisipale Raadsbesluit in Desember 2011 wat die Thabazimbi Distriks Landbou Unie se voorstelle aanvaar is vir implementering. Die besluit in breë maak voorsiening dat die eiendoms-belasting wat betaalbaar is op landbougrond vir 2011/12 sal die basis vir betaling wees. Hierdie bedrag sal geneem word vir berekening van eiendomsbelasting vanaf die dag van implementering 1 Julie 2007 en waar rentes gehef is, afgeskryf sal word. Die ooreenkoms plaas op grondeienaars ook dan die verpligting om eiendomsbelasting te betaal.

Na vele gespook en druk is herberekenings van eiendombelasting gedoen en uiteindelik afgehandel op 20 Julie 2012. Uitstaande is egter die herberekening van eiendombelasting vir die eiendom wat voorheen onder Lephalale geval het. Die rekenings wat in Augustus 2012 uitgestuur sal word, sal dan die nuwe verskuldigde bedrag aantoon. Belastingbetalers sal dan finaal kan bepaal wat die omvang in besparing is, wat `n aansienlike bedrag beloop.

Uit hierdie onderhandeling rus die onus nou op ons as belastingbetalers om ons deel van die ooreenkoms na te kom. Die argument dat geen dienste ontvang word, is nie `n argument vir nie betaling. Hierdie belasting is geregtelik afdwingbaar. Die argument dat as `n rekening nie ontvang is nie, is ook nie `n verskoning. Artikel 27 (2) van die betrokke wetgewing bepaal dat as die eienaar die rekening nie ontvang, hy navraag by die munisipaliteit moet doen en is belasting betaalbaar of `n rekening ontvang is of nie.

Landbougrond eienaars word ernstig versoek om die nodige stappe te doen om aan die vereistes van die wetgewing te voldoen. Dit vereis dat u onverwyld registreer as belastingbetaler en rekenings begin vereffen. Die nakoming van die vereiste sal ook bydrae dat in die toekoms sonder verwyt op `n deursigtelik basis met die Munisipaliteit onderhandel kan word.

Deur Jan Viljoen (Thabazimbi Distrikslandbou Unie; Thabazimbi Voorsitters Forum).