SA Besproeiingskorporasie het ‘n aandeel wat boer se stem sal sterk maak

SA Besproeiings Korporasie (“die Korporasie”), ‘n publieke maatskappy onder volle beheer van boere, het op 18 Mei 2012 ‘n aanbod gemaak aan boere om aandele op te neem in dié maatskappy. Die Korporasie se enigste kommersiële besigheid is sy belang in Besigheidsbeleggings en sy filiale), maar die maatskappy beywer hom ook daartoe om die sosio-ekonomiese en omgewingsbewaring-belange van boere te bevorder.

Histories het die MGK Groep, geografies in ’n baie beperkte area besigheid bedryf en aandeelhouers was noodwendig boere vanuit dié area. Die MGK Groep het egter sedertdien 1998 sy geografiese bedieningsgebied na byna al die groter besproeiingsgebiede in die noorde van Suid-Afrika uitgebrei.

Boere in die nuwe bedieningsgebiede is vandag onmisbare kliënte van die MGK Groep en dié gemeenskappe kan ’n meer prominente stem in die MGK Groep verkry deur aandeelhouding op te neem in SA Besproeiings Korporasie. MGK Beherend het juis vir hierdie rede hul naam verander na SA Besproeiings Korporasie om boere wat nie voormalige lede was nie, ook te laat tuis voel in die

Korporasie.

Die aanbod aan boere is enig in sy soort. Die Korporasie hou 27% belang in die MGK Groep, maar kan na die aanbod van aandele soveel as 43% van die MGK Groep besit. Wat die aanbod aan boere uniek maak is dat aandele aangebied word ingevolge artikel 40 van die Maatskappywet van 2008 wat, anders as die vorige maatskappywet, voorsiening maak vir deelsbetaalde aandele. Boere sal dus die geleentheid gegun word om aandele op te neem en te betaal oor ‘n periode van tien jaar, maar sal steeds die volle voordeel van die dividend en stemreg geniet. Die volledige besonderhede en wetlike bepalings van die transaksie is vervat in die Prospektus wat die Korporasie op 16 Mei 2012 by die

Registrateur van Maatskappye (“CIPC”) geregistreer het en ‘n afskrif daarvan is beskikbaar by die Korporasie se Sekretaris.

Bo en behalwe die besigheidsbelang wat die Korporasie in die MGK Groep bestuur, het die Korporasie ook ten doel om ‘n platform te skep vanwaar die boer se belange bevorder kan word. Die Korporasie beoog om deur middel van sosio-ekonomiese projekte, boeregemeenskappe se stem te sterk ten einde uitdagings plaaslik aan te spreek.

Die Korporasie is bekommerd oor die omgewings- en infrastrukturele uitdaging waaronder boere gebuk gaan en het swak gehalte van besproeiingswater as die mees dringende saak geïdentifiseer.

Aksieplanne vir die eerste sosio-ekonomiese projek is reeds uitgerol in die vorm van ‘n waterprojek.

Die projek word deur die Korporasie gedryf en finansieel deur die MGK Groep ondersteun. ‘n Bewusmakingsveldtog maak deel uit van die waterprojek asook aksies wat boere op plaaslike vlak sal loods.

’n Reeks aandele-inligtingsvergaderings is geskeduleer vir die Bosveld: 11 Junie – Dwaalboom, kontak Hannetjie Manders by 014 778 0611, 12 Junie – Thabazimbi, kontak Faan van Vreden by 014 777 1210, 13 Junie – Atlanta, kontak Pim Bronkhorst by 012 252 3393 en 14 Junie – Koedoeskop, kontak Dave Grobbelaar by 012 381 2930. Belangstellendes kan die betrokke kontakpersoon of die Sekretaris kontak vir meer inligting, Nic Bronkhorst: Tel: 012 381 2838; Epos: nicb@mgk.co.za