Ons lesers skryf – Aktiwiteite binne geoormerkte bewaringszones

Geliewe die volgende as bykomende kommentaar tot verlede week se goed nagevorsde en baie belangrike hoofartikel te plaas:

Die Waterberg Omgewingsbestuursraamwerk dek die hele Waterberg Distriksmunisipaliteit, insluitend die munisipaliteite van Thabazimbi, Lephalale, Vaalwater, Modimolle en Bela-Bela. Dit poog nie alleen net om bewaringsgebiede te soneer nie, maar soneer die hele gebied in verskeie sones o.a. ook stedelik, nywerheid, myn, kommersiële landbou, ens. Daar word dus wel voorsiening gemaak vir nywerheids- en myn ontwikkelinge, maar binne spesifieke gesoneerde gebiede. Die probleem ontstaan dus nie a.g.v. nywerheids- of myn ontwikkeling en/of die negatiewe omgewingsimpakte daarvan per se nie, maar weens die feit dat die betrokke aktiwiteite waarna die artikel verwys het binne sones beoog word wat spesifiek geoormerk is vir omgewingsbewaring en eko toerisme. Soos die artikel dan ook beklemtoon het, sou dit geweldige afbreek doen aan enige bewaringsinisiatiewe binne sodanige sones. Verder kan eko toerisme, wat lankal al geidentifiseer was as een van die strategiese drywers van die streek se ekonomiese ontwikkelingsplan, per definisie slegs suksesvol funksioneer binne die raamwerk van ongerepte wildernis area’s.

Let spesifiek daarop dat die feit dat bg. raamwerk nog nie formeel in werking is nie, nie ‘n verskoning moet wees vir dit wat deur die ontwikkelaars beoog word nie. Nie alleen sou dit ‘n geweldige bedreiging vir die implimentering van die raamwerk wees nie, maar verder het die Thabazimbi Strategic Development Framework (SDF) lankal reeds sodanige sonerings vir ons munisipale streek vasgemaak. Die betrokke sonerings was as een van die hoofbronne gebruik van- en stem dus baie ooreen met die van die Waterberg Omgewingsbestuursraamwerk. Mens wil dus graag die munisipaliteit aanmoedig om hulle SDF streng toe te pas en enige onversoenbare aktiwiteite/ontwikkeling formeel teen te staan.

Laastens, die Sone-1 gebiede is sensitiewe natuurbewaringsgebiede en meeste daarvan stem grootliks ooreen met die UNESCO Waterberg biosfeer se kern gebiede. Hierdie area sluit die totale toekomstige uitbreidingsgebied van Marakele Nasionale Park in asook die hele hoogland en eskarp area rondom die Kransberge en die Waterberg se spons/opvangsarea waar selfs landbou bedrywighede as ‘n ongewensde aktiwiteit gesien word. Die beheer van indringer plante en bome word as een van die kritiese aspekte beskou en betrokke aksies word vir die nabye toekoms hieroor beplan. Let ook daarop dat die beoogde fase-2 Biosfeer Meander, wat tans in ontwerpfase is, dan ook die betrokke area sal omsirkel en deurkruis.

Beide die Waterberg Omgewingsbestuursraamwerk asook die beoogde uitbreiding/konsolidasie van die biosfeer hou geweldige groot potensiaal in en is uit die aard van die saak van onskatbaar waarde vir die bewaring van ons natuurerfenis. Ek wil almal graag aanmoedig om dit ten volle te ondersteun en te respekteer. Lees meer oor die Waterberg Omgewingsbestuursraamwerk hier http://www.metrogis.co.za.

Johan van Rooy
Ondervoorsitter: Marakele Parkforum