Die inhoud van ’n testament

‘n Testament moet eerstens verkieslik gebruik word om net jou boedelbates aan enige persoon of instansie van jou keuse te bemaak.  Tweedens is dit belangrik om ‘n eksekuteur, en indien van toepassing ook ’n trustee, van jou keuse te benoem.  Berrie Botha, uitvoerende hoof van Sanlam Trust, beantwoord ‘n paar vrae oor die inhoud van ‘n testament.

Is ’n mondelinge belofte van ’n erflating geldig?
Nee.  ‘n Erfenis kan slegs geskied ingevolge ’n geldige testament of kragtens die Wet op Intestate Erfopvolging.

Is alle voorskrifte en bepalings in ’n testament afdwingbaar?
Ook nee.  Daar is beperkings met voorskrifte en bepalings in ‘n testament wat kragteloos mag wees.  Bepalings wat immoreel (teen die goeie sedes of teenstrydig met openbare beleid) is deur, byvoorbeeld, jou dogter se erfenis onderworpe te maak aan die voorwaarde dat sy haar gade moet skei alvorens sy kan erf, kan as ‘n kragtelose bepaling beskou word.  Ook onregverdige diskriminerende bepalings strydig met ‘n land se Grondwet is onafdwingbaar.

Kan jy jou kontant of lewenspolisse in jou testament bemaak?
Ja.  Sekere bemakings moet duidelik omskryf word, soos byvoorbeeld die bemaking van polisse – of dit alle polisse is of net lewenspolisse, maar uitgesluit beleggingspolisse.  Die woord “kontant” moet vermy word en eerder verwys na geld op beleggings en rekeninge, soos byvoorbeeld spaarrekening of geldmark.

Moet begrafnisreëlings insluitende verassing en skenk van organe, in ’n testament beskryf word?
Dit is nie aanbeveelbaar om ‘n testament ook vir ander doeleindes te gebruik nie.  Daar is risiko’s aan verbonde om begrafnisreëlings, insluitende verassing, in ‘n testament te beskryf, aangesien die inhoud van die testament moontlik eers na die begrafnis bekend kan wees.

Dieselfde met die skenking van organe. Eerstens tree die testament eers in werking by afsterwe en tweedens kan die inhoud van jou testament eers na ‘n verassing bekend raak.  Dit is belangrik dat organe spoedig na afsterwe beskikbaar is.

Tref eerder al hierdie begrafnisreëlings tydens jou lewe met jou naasbestaandes en met die betrokke instansies wat die skenking van organe betref.

Is dit aanbeveelbaar om byvoorbeeld ’n woon- of strandhuis aan meer as een persoon te bemaak?
Dit moet ook prakties wees.  Die bemaking van byvoorbeeld ’n strandhuis aan meer as een persoon kan praktiese en ander probleme vir die erfgename skep ten opsigte van onderhoud en betalings van uitgawes.

Kan ’n testament ook dien as ’n kontrak of ooreenkoms?
Nee.  Dit is twee verskillende dokumente.

Voorsiening vir minderjarige kinders en erfgename
Dit is aanbeveelbaar om ’n voog of voogde in ’n testament vir jou minderjarige kind te benoem.  Dit sal egter slegs in werking tree by gebrek aan ’n natuurlike voog.  Egskeiding neem nie voogskap weg nie.

Slegs ’n meerderjarige persoon mag ’n erfenis in ontvangs neem.  Meerderjarigheid is vanaf ouderdom agtien jaar of indien voor gemelde ouderdom wettig getroud is.  Dit is aanbeveelbaar om voorsiening in die testament te maak vir minderjariges se erfenis om op meerderjarigheid of op ’n hoër ouderdom te oorhandig.

Vir enige navrae kontak Berrie Botha by tel. nr. 021 947 4824 of 082 440 2763.