Minimum wysigings vir Finansiële vorderingsverslag

THABAZIMBI – Die Uitvoerende Raadsvergadering van Thabazimbi Munisipaliteit het tydens die munisipale vergadering gehou, op 27 Januarie 2010, die ouditeursverslag  van die Thabazimbi Munisipaliteit aan die raadslede bekend gemaak vir die finansiële priode 2008/2009. Tydens die vergadering het raadslede onder andere dan ook die finansiële kwartaalverslag vir die periode 1 Julie tot 30 September 2009 en 1 Oktober tot 31 Desember 2009 asook die tussentydse ses maandelikse finansiële vorderings verslag eindigend 31 Desember 2009 bespreek en goedgekeur met minimale wysigings.

Aan die positiewe kant, moet die belastingbetalers kennis neem, dat die munisipaliteit vir die eerste keer in baie jare `n bevoegde en gekwalifisieerde Hoof Finansiële Beampte in diens het vanaf begin November 2009. Hopenlik sal hierdie aanstelling die finansiële verslagdoening en beheer, aansienlik verbeter.

Ten opsigte van die Ouditeur Generaal se ouditeursverslag vir die finansiële periode 2008/2009 moet van die volgende kennis geneem word:
Die probleme wat uitgelig is met die ouditeursverslag van 30 November 2009, vir die 2007/2008 finansiële periode ,en die redes vir die nie-goedkeuring van die finansiële verslag wat bestaan het, nog steeds nie aangespreek is nie.

As gevolg van die gemelde probleem, en vele ander, is die 2008/2009 finansiële state ook nog nie goedgekeur nie.

Buiten die finansiële probleme wat ondervind is met die verslag, is`n verdere bekommernis die nie-nakoming van wetlike vereistes deur die munisipaliteit.

Rakende die tussentydse finansiële verslag, Julie 2009 tot einde Desember 2009, moet Thabazimbi belasting betalers kennis neem van die volgende:

Inkomste vir die periode; Die inkomste vir die periode is 32% (R28 092 000) minder as begroot vir die periode. Indien hierdie syfer vergelyk word met die werklike inkomste vir 2008/09, is die inkomste in lyn met die verhaal gedurende die periode. Daar moet gelet word dan ook dat die begrote uitgawe,`n verhoging van 32% op die vorige jaar se begroting is, wat dan ook een van die redes is waarom die Thabazimbi Voorsitters Forum in dispuut is met die munisipaliteit.

Kennis moet geneem word dat die verlaagde inkomste (32%) wat aangedui is in die finansiële state, die inkomste is waarvoor inwoners per rekening aangeslaan is (R59 741 990). Die werklikheid is dat dit nie die werklike ge-realiseerde inkomste is nie.

Uitgawes vir die periode; Die uitgawes vir die ses maande is 24% (R20 883 000) minder as begroot. In geheel is die grootste besparing die van Bulk Aankope (R 4 923 000). Die Lone en Salarisse uitgawes is ongeveer R1 miljoen laer as begroot en die van Herstel en Instandhouding R787 000 minder as begroot. Die bekommernis is waar die uitgawes van verskillende afdelings nagegaan word, het die Siviele en Tegniese Dienste Departement slegs 59% van sy begroting gespandeer, die Water Afdeling 23% meer gespandeer as begroting en die Elektrisiteits Afdeling 54% van sy begroting gespandeer. Vir die bestuur van afval water, uit `n begroting van R590 000 is slegs R2 000 gespandeer. Die bekommernis is dat alhoewel die opsommende verslag vir Herstel en Instandhouding aanwys dat die werk uitgevoer word, word dit nie gereflekteer dat dit wel uitgevoer is as gevolg van die besparing in die begroting van die onderskeie afdelings.

Uitstaande en slegte skulde: Die uitstaande bedrag op 31 Desember 2009 beloop R64 488 000. Hierdie syfer moet vergelyk word met die syfer van 30 April 2009, toe dit R39 239 432 beloop het. In wese beteken dit dat die uitstaande skuld met R25 248 568 oor `n periode van 9 maande toegeneem het.`n Bekommernis wat nog steeds bestaan is dat 46% van die uitstaande skuld (R29 976 000) aangetoon word as “other” met geen rede hoekom dit nie verder in detail afgebreek kan word dat die publiek kan sien wie die ander wanbetalers is nie.

In die analise van die uitstaande skuld, is dit opsommend as volg; Water R12,6 miljoen, Elektrisiteit R2,6 miljoen, Eiendomsbelasting R9,3 miljoen Sanitasie en Riool R4,5 miljoen, Vuilgoedverwydering  R3,3 miljoen, Huishuur R2 miljoen en ander R30 miljoen.

In die verslag word ook per geografiese gebied die uitstaande skuld as volg aangedui; Landbou R15,5 miljoen, Northam R10, 6 miljoen, Thabazimbi R8,8 miljoen en Regorogile R22,6 miljoen. Hierdie inligting strook ook nie met die voorgenoemde inligting oor uitstaande skulde nie. Landbou kan slegs verantwoordelik wees vir eiendomsbelasting, synde daar geen dienste verleen word nie. Die voorgenoemde verslag dui aan dat uitstaande eiendomsbelasting beloop R9,3 miljoen en die uitstaande belasting vir Landbou word as R15,5 miljoen aangedui, wat geensins sin maak nie.

Nieteenstaande, is uitstaande skulde `n wesenlike probleem, wat die munisipaliteit ernstig sal moet aanspreek.

Inkomste teenoor uitgawes; Die munisipaliteit beweeg tans op baie dun ys met sy finansies. Die inkomste in die dokument (met `n 32% verminderde inkomste) beloop in totaal R59 741 990. Hierdie is `n fiktiewe inkomste waar geen voorsiening gemaak word vir wanbetaling nie. Vir dieselfde periode, is die uitgawes R66 913 000, wat die fiktiewe inkomste met R7 171 010 oorskrei (om en by  R1,2 miljoen per maand). Hierdie syfers moet gesien word in die lig van dat slegte skulde ongeveer R2,8 miljoen per maand beloop.

Die enigste gevolgtrekking wat gemaak kan word is dat die bom gaan bars, daar is nie geld nie, en die wat mag bestaan , word vinnig minder as gevolg van wanbetaling en uitgawes wat nie in lyn is met inkomste nie.

Belastingbetalers moet kennis neem van die feit dat alle afdelingshoofde, binne weke na die begroting se goedkeuring,`n dokument moet onderteken waarin sy sleutelprestasie-doelwitte waarvoor hy verantwoordelik is, bekragtig moet word. Die doelwit is dat hy dan aan die sleutelprestasies waaroor hy verantwoordelikheid het, ge-evalueer word. Die begroting is alreeds 9 maande in plek, en die wetlike vereiste is nog nie nagekom nie. Aan die einde van die jaar, sal daar nog geen aanspreeklikheid bestaan vir swak diens gelewer aan die belastingbetaler nie.

Jan Viljoen – Voorsitter Thabazimbi Voorsitters Forum