Nasionale Afrikaanse Vrouekongres

Tharina Rossel (VLU Noorde), dr Danie Langner (Helpende Hand) en Henrietta Schoeman (president SAVLU) het almal bydraes gelewer tydens die Nasionale Afrikaanse Vrouekongres op Krugersdorp, wat die vraagstuk van Afrikaner armoede aangespreek het.

Vraagstukke rondom armoede en die impak daarvan op veral Afrikaanse vroue en kinders, is bespreek tydens die Nasionale Afrikaanse Vrouekongres wat op 2 Maart te Krugersdorp gehou is.

Die Kongres is ‘n voortvloeiing van ‘n behoefte wat in 2009 geidentifiseer is tydens die Reddingsdaad Kongres. Die Kongres is aangebied deur Magdie de Kock van Dames Kring, wat 22 nie-winsgewende, ongesubsidieerde Afrikaanse vroue organisasies betrek het.

Amphia Grobler, tessouriere van die Wêreldbond vir Plattelandse vroue (WBPV) verteenwoordig meer as nege miljoen vroue wêreldwyd. Die organisasie veg vir vroueregte, regte soos skoon drinkwater, voeding en opleiding. Die WBPV het konsulterende regte by die Verenigde Nasies.

Amphia glo dat vroue, veral Afrikaanse vroue nog ‘agtergeblewe’ is in die sin dat vroue nog steeds nie sosio-polities genoegsame verteenwoordiging het nie. Sy glo vroue kan ‘n verskil maak mits daar gefokus word. Amphia is positief oor die Kongres: “Uit ons diversiteit kom ons krag. Voeding, water, besoedeling, elektrisiteit, kultuurtrots is raakpunte tussen al die organisasies.” Sy glo die drukgroep wat gestig is, kan ‘n verskil maak in Suider Afrika.

Karen Hauman, president van Dames Kring uit Port Elizabeth, het gefokus op die innerlike krag van vroue. Sy het ‘n vergelyking getrek tussen die sogenaamde armblankevraagstuk van die twintigerjare en vandag se armoede. “Vandag wil ‘n golf van hopeloosheid oor ons spoel. Mense voel dat die aasvoël van armoede die laaste krieseltjie waardigheid van ons afstroop”, sê sy. Maar sy glo dat dit elke vrou se probleem is. Daar is ‘n vrou wat deur die eeue opstaan om die uitdagings van haar tyd te aanvaar, soos Ester uit die Bybel, Maria Koopmans de Wet, wat reeds vrouevergaderings in 1890 gereël het, Emily Hobhouse na die Anglo-Boere oorlog, om maar enkeles uit ons eie geskiedenis te noem. “Die getuienis van die vrou se geesteskrag loop soos ‘n goue draad deur die geskiedenis”, sê Karen en het kongresgangers aangemoedig om nie net te stry teen ekonomiese armoede nie, maar ook teen kulturele en geestesarmoede. “’n Vrou kan die kanaal wees waardeur die geesteskrag kan vloei sodat ons weer rentmeesterskap van ons geestesgoedere kan neem. Kernwaardes soos respek, meelewing, is kulturele kapitaal, wat jou in staat stel om uit te styg bo die omstandighede”, sê Karen. Haar droom is dat die uitvloeisel van die kongres meer sal wees as net die uitdeel van kospakkies, maar die bemagtiging van mense en ‘n konsolidering van vrouekrag. Karen droom dat vroue uit die kongres sal kan hoop aanwys en op nasionale vlak mee gereken sal moet word.

Tharina Rossel, vise-presidente van SAVLU meen dat die regering op die sogenaamde agtergeblewenes fokus maar die blankes word dikwels uitgesluit. “Dalk is ons mense nou die afgeskeeptes”. Sy glo daar moet gefokus word op nie net die vrou nie, maar ook op dogters. Lewe in ‘n plakkerskamp bring sy eie sosi-ekonomiese vraagstukke na vore, soos tienerswangerskappe, dwelmmisbruik en misdaad. Dit is daarom uiters belangrik dat dogters die opvoedingsgeleenthede gegee word om uit hierdie bose kringloop te kan ontsnap.

Verskillende projekte, beurse en skenkings is reeds binne die verskillende organisasies aan die gang en die behoefte is verwoord om pogings te koordineer. Die bekende dr Rina Venter, raadgewer by Helpende Hand, voel dis nie nodig dat die organisasie welsynorganisasies word nie. Elkeen moet volgens hul potensiaal bydra.

“Omgee beteken die manier waarop jy dinge doen. Bou hul waardigheid”. Helpende Hand glo sterk in die beginsel dat mense ‘n teenprestasie moet lewer en dat afhanklikheid nie gekweek moet word nie, maar eerder dat geleenthede vir self-help geskep moet word.

Sekere besluite is tydens die Kongres geneem: Organisasies onderneem om saam te werk en te affilieer by die Instituut vir gemeenskapppe wat Omgee (geadministreer deur Helpende Hand) om sodoende projekte te koördineer en kragte saam te span. Elke organisasie sal behoeftes binne hul gemeenskappe identifiseer en ook potensiaal binne hul netwerke identifiseer wat ‘n bydrae kan lewer. Opvoedingsgeleenthede moet geskep word, soos beursfondse (‘n gesamentlike projek geadministreer deur Helpende Hand), kursusse en voortgesette opvoeding- en onderwysgeleenthede.

Kommunikasie sal voortgaan na die kongres wat jaarliks herhaal sal word. Die volgende kongres word aangebied deur Dames Aktueel. Dr Maryn Botha van Dames Aktueel het reeds ‘n tjek aan dr Danie Langner van Helpende Hand oorhandig vir ‘n beurs vir Afrikaanse dogters.

Elana Greyling