Opname oor skade van hoë kunsmispryse

Na aanleiding van ‘n forensiese ondersoek, sowel as bevindinge van ‘n mededingingstribunaal vroeër vanjaar, het TLU SA begin met ‘n opname om vas te stel watter boere bereid sou wees om betrokke te raak by moontlike regsaksies om skade wat gely is, te verhaal.

Uit gemelde ondersoeke het dit geblyk dat gedurende die periode 1998-2004, boere moontlik selfs soveel as 35% te duur vir hulle kunsmis betaal het.

Op grond van regsadvies wat TLU SA gekry het, blyk dit dat twee elemente bewys moet word om met ‘n skadevergoedingseis te slaag.  “Eerstens moet die meriete van enige potensiële eis bewys word, met ander woorde ‘hoe het ek skade gely?’  In hierdie geval is die bevinding van die Mededingingstribunaal deurslaggewend.  Die tweede belangrike komponent nl. ‘hoeveel skade het ek gely?’ kom basis op ‘n berekening neer ten aansien van elke benadeelde se aankope van bepaalde produkte oor die betrokke periode,” sê mnr. Bennie van Zyl, TLU SA se Hoofbestuurder.

In opdrag van sy kongres, tree TLU SA as koördineerder op vir ‘n moontlike gesamentlike aksie.  Alhoewel TLU SA hom nie as vyand van Sasol of enige kunsmismaatskappy beskou nie, moet hy die belange van sy lede en boere in die algemeen as prioriteit stel, en dit is helaas so dat daar boere is wat die bedryf moes verlaat as gevolg van hoë insetkoste.

TLU SA wil alle rolspelers in die landbou-omgewing vra om hierdie aangeleentheid onder die aandag van hulle lede te bring.  Elke boer sal individueel besluit of hy deel wil wees van so ‘n aksie.

Die skrywe wat TLU SA in dié verband aan sy lede en ander rolspelers in die landboubedryf gestuur het, is ook op die webtuiste by www.tlu.co.za, asook die vorm waarop moontlike deelnemers aan so ‘n aksie, hulle besonderhede kan invul.

Boere moet nie later as 19 Februarie 2010 hulle vorms by TLU SA hê.