Keuse vir die benoeming van ’n eksekuteur belangrik

(Sanlam Trust; Julie 2009)

Die benoeming van ‘n eksekuteur is baie belangrik, aangesien dié persoon of instansie beheer oor al jou bates na jou afsterwe kry.
Kan enige persoon of instansie as eksekuteur benoem word?
Ja, maar die Meester van die Hoë Hof is by magte om nie enige benoemde as eksekuteur aan te stel nie. Hy sal byvoorbeeld geeneen van die volgende aanstel nie,of voorwaardes stel waaraan eers voldoen moet word:
Minderjariges of ‘n persoon sonder handelingsbevoegtheid.
‘n Ongerehabiliteerde insolvent, maar sal die aanstelling oorweeg indien bevredigende sekuriteit verskaf word.
Indien persoon in die buiteland woonagtig is, tensy hy of sy oor ‘n straatadres as domicilium in Suid-Afrika beskik.
Persoon of instansie nie aan spesifieke regulasies en wetgewing voldoen nie.
Is daar enige beperkings op die aantal eksekuteurs?
Nee, maar dit is baie belangrik dat eksekuteurs saamwerk en te alle billike tye beskikbaar is om vertragings met die afhandeling van die boedel te voorkom. Die amptelike eksekuteursgeld bly dieselfde en kan elke eksekuteur nie bykomende gelde neem nie.
Kan die eksekuteursgeld in die testament bepaal word?
Die amptelike eksekuteursgeld is 3,5% op die bruto waarde van alle boedelbates, insluitende dié van ‘n gemeenskaplike boedel, maar uitgesluit bates buite die boedel, soos byvoorbeeld aftreefondse en opbrengs van begunstigde polisse. Die eksekuteur is ook geregtig op 6% van inkomste na datum van afsterwe tot datum van afhandeling van die boedel ingevorder. Indien die eksekuteur by magte is om BTW op hierdie gelde te vorder, kan dit ook bygetel word.
Een of albei hierdie gelde kan onderhandel en in die testament bepaal word. Die afhandelingstydperk van ‘n boedel beïnvloed nie die amptelike (3,5%) of ooreengekome gelde op bates nie, maar wel op nadoodse inkomste.
Wie moet jou eksekuteur wees wat deur die Meester aangestel sal word?
Die persoon of instansie aan wie jy bereid is om die magte vir die beheer oor al jou bates te verleen. Dit is so goed jy gee jou tjekboek met getekende blanko tjeks aan iemand. Die ander vraag is natuurlik wie jou die beste waardevoorstel, en nie net aanvaarbare gelde nie, bied.
Gestel jy as erfgenaam is nie gelukkig met die manier waarop die boedel beredder word nie, wat staan jou te doen?
Indien ‘n boedel deur ‘n erkende instansie beredder word, is daar verskillende kanale wat gevolg kan word – vanaf die bestuurder van die afdeling tot die hoof van die onderneming. Klagtes en besware kan ook onder die Meester se aandag gebring word, wat dan op gepaste optrede sal besluit.
Sanlam Trust se waardevoorstel.
Dit sluit onder meer die volgende in:
Daar word met kliënte oor eksekuteursgelde onderhandel en word dit in die testament gedokumenteer. Een van die kriteria is die grootte van die boedelbates en die kompleksiteit daarvan.
Slegs ‘n eenmalige bankgelde word op die boedel se verpligte tjekrekening geneem, ongeag hoe lank die boedel neem om te beredder.
’n Mededingende aanvraagkoers word op boedeltjekrekening verdien vanaf rand een.
Streng beheer word toegepas en boedels is ook onderworpe aan interne en eksterne oudit.
Boedel betaal geen advertensiekoste vir veilings indien van voorkeurverskaffers gebruik gemaak word nie.
Beredder Sanlam Trust ook boedels waarin hy nie die (mede-) eksekuteur is nie?
Sanlam Trust tree ook op as agent vir die eksekuteur, soos byvoorbeeld ‘n langslewende gade, kind, ander familielid of wie ook al benoem of aangestel is. Sodanige eksekuteur gee ‘n mandaat en word die boedel onder ‘n volmag beredder. Die volledige waardevoorstel geld ook vir sodanige boedels.