Minimum vereistes vir ‘n geldige testament

Jou testament is een van die belangrikste dokumente wat jy ooit sal onderteken.
Om uitvoering aan jou laaste wense te gee, moet jou testament aan die volgende minimum vereistes voldoen soos voorgeskryf in die Wet op Testamente:
Dit moet op skrif wees; Die erflater moet 16 jaar of ouer en handelingsbevoeg wees; jy as erflater moet elke bladsy in die teenwoordigheid van twee bevoegde getuies onderteken. Onderteken sluit ‘n paraaf in en met bevoegde getuies word bedoel persone 14 jaar en ouer wat handelingsbevoeg is om in ‘n hof te kan getuig, en die getuies moet ook die laaste bladsy onderteken. Sanlam Trust verkies egter nog dat elke bladsy voluit deur alle partye onderteken word.
Wanneer wysigings soos regstellings, byvoegings en skrappings aan ‘n testament aangebring word moet die erflater en twee bevoegde getuies teenoor elk sodanige wysiging hulle handtekening in mekaar se teenwoordigheid aanbring. Dit is nie nodig dat die aanvanklike getuies weer by ‘n reeds ondertekende testament teken nie.
Die Wet bepaal nie dat ‘n testament gedateer moet word nie. Dit is baie belangrik en aanbeveelbaar dat dit wel gedoen word aangesien daar meer as een geldige testament tydens afsterwe kan bestaan wat saamgelees moet word. Daar kan moontlike botsende bemakings en bepalings wees. Dit is dan ook baie belangrik dat jy in jou testament bepaal dat alle vorige testamente en kodisille herroep word.
Die testament kan self deur die erflater of ‘n ander persoon geskryf word. Indien die ander persoon wat die testament skryf ook as ‘n erfgenaam of eksekuteur benoem is, is daar risiko’s verbonde. Só ‘n persoon sal net kan erf tot die bedrag wat hy of sy intestaat vanaf die erflater sou geërf het indien daar nie ‘n testament was nie.
Die feit dat die erflater nie sy/haar naam kan teken nie en slegs ‘n kruisie, merk of vingerafdruk aanbring, maak nie ‘n testament ongeldig nie. Die getuies moet wel hul name kan teken. Wanneer ‘n erflater nie sy/haar naam kan teken nie moet aan die volgende minimum vereistes voldoen word:
Die kruisie, merk of vingerafdruk moet voor ‘n Kommissaris van Ede aangebring word; die Kommissaris van Ede moet elke bladsy onderteken, asook by wysigings, en aan die einde van die testament die voorgeskrewe sertifikaat aanbring en onderteken, en die Kommissaris van Ede mag egter nie ‘n getuie wees nie.
Dit is slegs nodig om een weergawe oorspronklik te onderteken maar dit word aanbeveel om ten minste twee oorspronklik te onderteken en apart te bewaar ten einde die risiko van vernietiging te beperk.
Enige persoon kan sy of haar testament opstel of laat opstel maar dit is belangrik dat die opsteller oor baie ervaring en gespesialiseerde kennis beskik. Die opsteller moet ook op hoogte wees van die nuutste boedelbeplanningstegnieke en produkte in die finansiële en verál fidusiêre bedryf. Die opsteller moet ook finansieel sterk wees om te kan instaan vir enige moontlike geslaagde eis vir skadevergoeding wat ‘n persoon kan ly weens ‘n foutiewe of ongeldige testament. Die Wet op Prokureurs skryf voor wie fooie mag vra vir die opstel van testamente.
(Sanlam Trust; 6 Junie 2009)