Geleentheid vir vuurwapenlisensies kort

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Geen nuwe aansoeke vir bestaande wapens (buiten nuwe wapens) of hernuwingslisensies mag na 30 Junie vanjaar ingedien word by die plaaslike polisie se Aangewese Vuurwapenoffisier (AVO) nie.

Teen die einde van Junie 2009 moes alle vuurwapeneienaars reeds hulle vuurwapenlisensies hernu het, of stappe geneem het ten opsigte van wapens wat van eienaar verwissel.

Alle vuurwapeneienaars wat hulle vuurwapenlisensies onder die ou wet gekry het en heraansoek moes doen vir lisensies onder die nuwe wet, Wet 60 van 2000, moes reeds teen 31 Maart vanjaar hulle aansoeke vir nuwe lisensies gebring het.

Diegene wat nagelaat het om dit te doen, het tyd tot einde Junie om heraansoeke te bring, maar laat aansoeke sal ondersoek word en daar sal waarskynlik boetes opgelê word vir laatindiening. Alle laatindienings moet vergesel word van redes waarom dit nie betyds ingedien is nie. Hierdie laat-aansoekers moet ‘n kwitansie sowel as ‘n ontvangs- kennisgewing van die polisie kry as bewys van hul aansoek.

In die geval waar heraansoeke, in terme van die nuwe wet, gedoen is binne die vereiste tydperk, en vuurwapeneienaars het bewyse ontvang dat aansoek gedoen is, mag die vuurwapen in die eienaar se besit gehou word en gebruik word.

‘n Berig in Die Kwêvoël verlede week het verwys na die verwarring wat bestaan, veral ten opsigte van die oordrag van vuurwapens na nuwe eienaars, as gevolg van die nuwe wet. Daar is egter vandeesweek ‘n persverklaring van die provinsiale kommissaris van die SAPD, kommissaris NC Sengani, ontvang wat presies uitspel aan wapeneienaars wat hulle te doen staan, ten opsigte van tydelike magtigings en hernuwings.

Die huidige eienaars van vuurwapens wat nie meer hul wapens wil hê nie en dit wil oordra aan iemand, of wapens wat in boedels is en aan nuwe eienaars oorgedra moet word, of van eienaars wat hul wapens wil verkoop of wat die wapens wil deaktiveer of tot niet laat maak, moet werk daarvan maak voor 30 Junie.

Die huidige eienaar (of eksekuteur van boedel) van sulke wapens het een van twee keuses. Die huidige eienaar (of eksekuteur van boedel) kan aansoek doen om ‘n tydelike magtiging, of die wapen kan by die plaaslike polisie ingegee word vir tydelike bewaring.

Hierdie stappe is slegs nodig indien die nuwe eienaar nog nie sy wettige nuwe vuurwapenlisensie ontvang het vir die wapen wat aan hom/haar oorgedra word nie. ‘n Aansoek vir die wapen deur die nuwe eienaar moes reeds, of andersins moet  voor 30 Junie by die SAPD ingedien word.

In die geval waar die huidige eienaar nie die vuurwapen wil ingee by die polisie vir veilige bewaring nie,  kan ‘n tweede opsie uitgeoefen word, naamlik om aansoek te doen vir tydelike magtiging om die vuurwapen te stoor in ‘n goedgekeurde kluis totdat die aansoek van die nuwe eienaar suksesvol afgehandel is. Die tydelike magtiging stel die huidige eienaar egter slegs in staat om die vuurwapen te stoor, nie om dit te gebruik of vervoer nie.

Persone wat aansoek doen vir tydelik magtiging hoef nie in besit te wees van ‘n opleidings- of  bevoegdheidsertifikaat nie. Hulle aansoeke moet egter vergesel wees van afskrifte van hul ID, die ou vuurwapenlisensie en ‘n motivering waarom die vuurwapen in sy/haar besit gehou moet word, sowel as ‘n bedrag van R140 per wapen. Die tydelike magtiging is geldig vir 12 maande.

Die kwitansie wat uitgereik word met die aansoek om tydelike magtiging dien as bewys van betaling, sowel as ontvangserkenning van die aansoek.

Indien die aansoek van die nuwe eienaar onsuksesvol is, het hy/sy 90 dae tyd om te appelleer. Indien die appel gehandhaaf word, moet die wapen aan die staat oorhandig word vir vernietiging.

Sodra die nuwe eienaar in besit van sy nuwe vuurwapenlisensie is, mag hy die wapen by die polisiestasie afhaal (indien dit in veilige bewaring gehou is) of  kan die oordrag geskied van die vorige eienaar.

Indien enigiemand onseker is oor wat hulle te doen staan, kan daar om raad aangeklop word by wapenopleidingsentrum (Special Asset Protection Services – 014 772 1309) of kundiges soos Melanie Coetzee (082 293 8441) of Willem Minaar (083 362 0902) van die SA Jagtersvereniging.