Kommer oor stand van die onderwys

Die Nasionale Uitvoerende Raad wat saamgestel is uit die senior verkose leierskap van die SAOU in die nege provinsies, sowel as senior bestuurspersoneel, het op Dinsdag, 10 Februarie 2009 vergader waartydens die stand van die onderwys, sowel as aspekte wat direk impakteer op die onderwys onder die loep geneem is.  Die volgende belangrike besluite is in die verband geneem:
Die polemiek voortvloeiend uit die 2008 Gr 12 uitslae is werklik ‘n bron van groot kommer, ongeag die feit dat talle skole skitterende prestasies gelewer het wat vergelykbaar is met die beste prestasies uit ‘n internasionale perspektief. Groot dank en waardering is uitgespreek teenoor diesulke skole, onderwyspersoneel en leerders. Die administratiewe onbeholpenheid wat groot gedeeltes van die bekendmakingsproses getipeer het, bevorder nie werklik die beeld van die onderwysstelsel nie.  Indien die klas van 2008 wat uiteindelik geslaag het, vergelyk word met die getal leerders wat gedurende 1996 tot die stelsel toegetree het, is dit duidelik dat daadwerklike pogings aangewend sal moet word om te verhoed dat meer as 66% van leerders oor ‘n periode van 12 jaar verlore raak.  Die SAOU verbind hom onvoorwaardelik aan enige poging om die kwaliteit van die onderwysstelsel daadwerklik te verbeter. Wat egter toenemend duidelik blyk, is dat onderwys in die breë drastiese koersaanpassings sal moet maak.
Kommer is uitgespreek oor die duidelike tekens van politieke onverdraagsaamheid.  Dit is duidelik dat die toetrede van nuwe rolspelers op die politieke toneel groot spanning veroorsaak.  Daar is ook ooglopende  tekens dat die onderliggende spanning oorspoel na die vakbondterrein en meer spesifiek die onderwysvakbonde. In die lig van die feit dat die prestasie van die onderwysstelsel onbevredigend laag is, kan onderwys nie bekostig dat verdere verdelende faktore beleef word nie.  In die verband is daar ook tekens dat die onderwysamptenary ook die verlammende effek van die verdeling en onsekerheid ervaar.  Ook dit voorspel niks goed vir die reeds sukkelende onderwysstelsel nie. Die huidige inisiatief van die Minister insake die “Quality Teaching and Learning Campaign” word verwelkom en ongereserveerd ondersteun.
Die SAOU vind dit onaanvaarbaar dat die voorgestelde Beroepspesifieke Bedeling wat vir die onderwys in die vooruitsig gestel is, nie vordering toon nie.  Die huidige hanteringswyse getuig van ‘n benadering wat ook gedurende 1996 gegeld het toe die owerheid en bepaalde vakbonde die dan bestaande salarisstruktuur en vergoedingstelsel weggeteken het.  Dit het 12 jaar geduur alvorens ‘n plaasvervangende stelsel ontwikkel is.  Die onderwysstelsel, en meer spesifiek die man en vrou in die klaskamer kan allermins ‘n herhaling beleef.  Dit is nou die tyd dat die ander vakbonde en die owerheid hand in eie boesem moet steek en terugkeer na die onderhandelingstafel. Die SAOU is gereed en bereid om vir elke opvoeder in Suid Afrika wat lank reeds hulle regmatige vergoeding ontneem is, met hand en tand te veg.
Terugrapportering is ook ontvang van formele gesprekvoering met verskeie politieke partye, waaronder ook met die ANC. Die SAOU se leierskap het hulle lojaliteit en verbintenis aan onderwys en Suid Afrika herbevestig. Die SAOU wat ‘n wesenlike persentasie van die onderwyskorps verteenwoordig, asook die bes presterende skole, kan nie sienderoë toelaat dat minder as bevredigende beleidsbesluite geneem word nie.  As integrale deel van pro-aktiewe optrede, wil die Unie onderwyskundig verantwoordbare advies  aan beleidmakers voorsien. Met dit in gedagte is reeds goeie vordering gemaak met die vestiging van ‘n weldeurdagte lobby-program.
Die SAOU betuig sy groot dank en waardering teenoor die lede van die SAOU wat hulle verantwoordelikhede in die onderwys elke dag met groot onderskeiding nakom. SAOU-lede is ‘n voorbeeld van profesioneel ingestelde opvoeders wat onderwys wat vergelykbaar is met wêreldklas standaarde, voorsien.