General

Thabazimbi Vrou van die Jaar skryf:

Die afgelope maand het verskeie dames my gekontak in verband met gesinsgeweld situasies. My gevolgtrekking is dat dames bang is om sake aan te meld by die SAVF of die SAP omdat hul bevrees is hul kinders word verwyder. Dit is egter nie so nie en ek wil die versekering vir elkeen gee dat wetgewing wel in plek gestel is om gesinne te beskerm. Nog redes vir nie aanmelding kan wees, finansiële afhanklikheid, ongeletterdheid, werkloosheid of dat hul geen heenkome het nie. Gesindsgeweld gaan gewoonlik gepaard met drankmisbruik, ‘n derde persoon binne die huweliksverband, vrees, intimidasie of dreigemente en wanneer die man werkloos is of sy werk verloor. Daar is egter uitkoms. Wetgewing is in plek om gesinsgeweld te voorkom en beperk. Hierdie wetgewing kan kosteloos toegepas word. Die Wet op Gesinsgeweld, Wet 16 van 1998 is daarvoor in werking gestel. Die impak van so in werkingstelling van ‘n interdik dien as beveiliging van die slagoffer en die gesin. Hierdie interdik kan deur familie, vriende en selfs ‘n maatskaplike werker namens die slagoffer aangevra word. Die prosedures wat gevolg moet word is dat ‘n aansoekvorm, artikel 4 van die betrokke Wet, by die plaaslike gemeenskapsdiens sentrum (SAPD) afgehaal kan word, vorm 2 van regulasie 4. Hierdie vorm moet dan deur die klaer ingevul word en by die plaaslike landroskantoor ingedien word. Die landdros voer dan ‘n onderhoud met die betrokke klaer en reik ‘n tydelike bevel uit wat dan op die geweldenaar bedien word saam met ‘n datum wat hy/sy in die hof moet verskyn. Die partye se saak word dan gestel. Na die ondersoek in die Hof word die bevel bevestig of tersyde gestel, afhangend van die beslissing van die hof. Die klaer moet ten alle tye in besit wees van die interdik en die SAPD ontvang ook ‘n afskrif. ‘n Lasbrief kan uitgereik word vir die oortreder se arrestasie indien die interdik oortree word. ‘n Interdik is lewenslank geldig en die persoon op wie dit beteken is kan gearresteer word op kriminele klag indien hy oortree. Neem die vrymoedigheid en volg die prosedure of kontak die SAVF, SAP of myself, Gerda Halgryn 082 879 7473 vir hulp.