Word ‘n ondersoeker van bedrog

Dit klink byna soos opleiding vir forensiese deskundiges van die gewilde televisiereeks CSI, maar net sonder die bloed. ‘n Voltydse graadkursus asook twee nagraadse kursusse in forensies word vanaf begin 2006 by die Noordwes-Universiteit beoog om studente met die nodige kennis en vaardigheid toe te rus om uitstaande ondersoekers van bedrog, handelsmisdaad en korrupsie te word.
Vanaf 2006, beplan die Potchefstroomkampus van Noordwes-Universiteit nuwe studierigtings in forensiese rekeningkunde: `n Voltydse graad oor drie jaar (B. Com. in Forensies); `n honneursgraad oor een jaar (Honneurs B. Com. in Forensies) wat volg op die driejarige graad; en`n deeltydse meestersgraad oor twee jaar (M. Com. in Forensies).
“Dit is vandag alombekend dat daar `n groterwordende vraag na forensiese rekenmeesters/ondersoekers/ouditeurs in die wêreld is soos wat groot korporatiewe skandale soos Enron en Parmalat die afgelope tyd van kan getuig. Dit het die aandag opnuut gevestig op die rol van verantwoordelikhede van die ouditeur. Dis asof  die tradisionele rol van “waghond” eerder vervang is met die van “bloedhond”. Mense wil weet of daar bedrog is en indien wel, moet dit opgespoor word,” het mnr Jan van Romburgh, van die fakulteit ekonomiese en bestuurswetenskappe op die PUK gesê.
Volgens Van Romburgh is dit nie ‘n geval van of daar `n behoefte aan opleiding is vir forensiese rekenmeesters/ondersoekers/ouditeurs nie, maar eerder `n geval van hoe daardie behoefte gevul moet word.
Opleiding, kursusse, grade en meestersgrade in forensiese ondersoekende rekeningkunde is ongetwyfeld een van die aktueelste velde in die VSA.  Suid-Afrika vorm deel van `n globale wêreldekonomie gebaseer op die vryemarkstelsel en moderne tegnologie. Dit is daarom duidelik dat forensiese ondersoekende rekeningkunde as deel van dienslewering aan die ekonomie ook hier plaaslik geweldig gegroei het. Deur bloot te let op regeringsinisiatiewe ter bekamping van bedrog en korrupsie, die groei in die forensiese afdelings van ouditeursfirmas en fokus wat tans geplaas word op die voorkoming en opsporing van bedrog en korrupsie in groot ondernemings, is dit vanselfsprekend dat ook Suid-Afrika `n behoefte aan gekwalifiseerde forensiese bedrogondersoekers het.
Suid-Afrikaanse forensiese rekenmeester/ondersoeker/ouditeur het tans geen amptelike akkreditering nie en die aanduiding is dat daar tans geen ander amptelike B. Com. graad of meestersgraad in forensiese rekeningkunde in Suid-Afrika aangebied word nie.
Die forensiese rekenmeester doen ondersoeke ten einde bedrog en korrupsie op die lappe te bring; gee litigasie-ondersteuning en dien as ekspert getuie in die hof.  In wese moet die forensiese rekenmeester/ondersoeker/ouditeur dus beskik oor voldoende rekeningkundige, regs-, en ondersoekmetodiekkennis ten einde `n diens te lewer wat sal voldoen aan die vraag na die bloedhonde in die finansiële wêreld. Die graad (B. Com. in Forensies) is gemik op studente wat direk wil fokus en spesialiseer in forensiese rekeningkunde ná skool.
Die hoofvakke vir die graad sal bestaan uit rekeningkunde, ouditkunde, regsvakke en `n forensiese vak. Die forensiese vak sal `n nuwe toevoeging wees tot bestaande vakke by die universiteit. Die nuwe forensiese vak sal handel oor aspekte soos ondersoekmetodiek, tipes bedrog, misdaad en korrupsie en die voorkoming en opsporing daarvan, toepaslike kriminologie, etiese aspekte van ondersoek, ondervragingstegnieke, databasisbestuur, ekspert getuienis en ander diverse aspekte van finansiële state manipulasie.
Die toelatingsvereistes aan die Noordwes-Universiteit vir die graad behels universiteitsvrystelling met`n M-telling van 22 of hoër, asook `n Wiskunde en Rekeningkunde slaagsyfer van bo 50% op die hoërgraad en bo 60% op die standaardgraad.
Vir diegene wat alreeds `n toepaslike graad in rekeningkunde of die regte het en daarin belang sou stel om hulle verder te kwalifiseer op die gebied van forensiese ondersoekende rekeningkunde, beoog die Noordwes-Universiteit `n tweejarige deeltydse meestersgraad. Die voornemende kandidaat sal verplig wees om vier gedosseerde vakke te neem (twee per jaar) ten einde sy meestersgraad te verwerf.
Die Noordwes-Universiteit beoog om van die land se beste deskundiges op die gebied van forensiese rekeningkundige ondersoeke te betrek by sy meestersgraadprogram, aangesien die fokus van die meestersgraad gaan wees om die nodige teoretiese kennis aan kandidate te verskaf op so `n manier dat aktualiteit en toepaslikheid in die praktyk, beklemtoon word.
Vir meer inligting kontak Jan van Romburgh by (018) 299 1349 of 082 331 0188.