Onbillike periode vir eise teen skadevergoeding

In ‘n brief gedateer 28 Februarie 2005, het TLU-SA in die sterkste moontlike terme besware aangeteken teen die eensydige verandering in die periode wat toegelaat is vir voorlegging van kommentaar, besware of inligting met betrekking tot sekere eise vir skadevergoeding soos gepubliseer in die Staatskoerant.
Kennisgewing 2085 van 2004 se voorleggings periode is 14 dae, kennisgewing 2089 van 2004 – 21 dae, kennisgewing 2088 van 2004 – 14 dae, kennisgewing 2087 van 2004 – 30 dae en kennisgewing 2084 van 2004 – 14 dae.
Wetgewende bepalings wat hul geïgnoreer het is: Die grondwet van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996 Artikel 32, wat die toegang tot informasie bepaal. Elkeen besit die reg tot toegang van enige informasie wat deur die staat besit word of enige informasie wat deur ‘n ander persoon gehou word wat nodig is vir die uitvoer of beskerming van enige regte. Artikel 33, wat slegs administratiewe aksies bepaal, lui dat elkeen die reg het tot administratiewe aksies wat wettig, redelik en volgens prosedure is, asook elkeen wie se regte ongunstig geaffekteer is deur administratiewe aksies, die reg het tot geskrewe redes.
Die herstel van grondregte, Wet 22 van 1994 Artikel 11 (6) soos gewysig bepaal dat onmiddellik ná die kennisgewing gepubliseer is, die streeks grondeise kommissaris, die eienaar van die betrokke grond sal verwittig. TLU-SA Noordelike streek wil graag op rekord plaas dat die periode wat verskaf word soos in die Staatskoerant gepubliseer is, nie redelik is om op die kennisgewings te reageer nie.
Meeste van die genoemde kennisgewings is ná die bepaalde periode ontvang en dat die administratiewe prosedures soos voorgeskryf deur wetgewing nie gevolg is nie. TLU-SA Noordelike streek doen ‘n beroep op die streeks grondeise kommissaris om binne 20 werksdae, geskrewe redes te verskaf waarom 60 dae nie as ‘n redelike periode vir kommentaar of besware is nie, soos die geval in die Mpumalanga Provinsie is en ook so in die Staatskoerant gepubliseer word.
Die brief is ook gestuur aan die Uitvoerende Besturende President van Landbou, me Dikeledi Magadzi. Geen antwoord is ontwang nie. Mnr Joubert, voorsitter TLU SA Noordelike streek, het ook te kenne gegee dat enige grondeis in die Staatskoerant gepubliseer, sonder kennisgewing van ‘n behoorlike tydperk, as onredelik bestempel sal word.